Norges Bank

Brev

Høring om endringer i vilkår for kontohold i Norges Bank

1. Innledning

Norges Bank fastsetter vilkårene for kontohold i Norges Bank, jf. sentralbankloven § 3-1 annet ledd og forskrift om adgang til lån og innskudd i Norges Bank. Vilkårene for kontohold for henholdsvis banker og sentrale motparter ble sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2022.

Etter sentralbankloven kan Norges Bank ta imot innskudd fra og yte kreditt til banker og andre foretak i finansiell sektor til fremme av formålet for sentralbankvirksomheten. Formålet for sentralbankvirksomheten er å opprettholde en stabil pengeverdi og fremme stabilitet i det finansielle systemet og et effektivt og sikkert betalingssystem. Kontoholdet må i hvert enkelt tilfelle vurderes av Norges Bank til å fremme formålet for sentralbankvirksomheten og oppfylle de fastsatte vilkårene. På denne bakgrunn gjøres vilkårene for kontohold også gjeldende for verdipapirsentraler i EØS og banker i EØS med grensekryssende virksomhet i Norge, i tillegg til banker og sentrale motparter som hittil.

2. Endringer i vilkårene

Norges Bank har samlet vilkårene for kontohold for ulike typer foretak i finansiell sektor i et felles sett med vilkår. Fellesbestemmelsene for alt kontohold er i kapittel 1 – Innledende bestemmelser, mens bestemmelsene om ulike funksjoner i oppgjørssystemet er i kapitlene 2-5. En løsning med samordnede vilkår for kontohold praktiseres også i andre sentralbanker, blant annet i Danmark og Sverige.

Sammenstillingen av de gjeldende vilkårene for kontohold for banker og sentrale motparter er i hovedsak en redaksjonell omlegging som ikke medfører vesentlige endringer i kontohaveres forpliktelser eller rettigheter. I forbindelse med denne omleggingen legger Norges Bank imidlertid også opp til enkelte endringer i vilkårene som kan ha betydning for kontohavere. Samlet sett medfører dette endringer som nåværende kontohavere bør gis mulighet til å gjøre seg kjent med og eventuelt kommentere før de endrede vilkårene trer i kraft.

De viktigste endringene er følgende (med henvisning til relevante bestemmelser i de endrede vilkårene for kontohold):

  • Det innføres en bestemmelse om Norges Banks behandling av personopplysninger i tråd med kravene i personvernlovgivningen, jf. punkt 1.9.
  • Bestemmelsen om Norges Banks erstatningsansvar er noe justert, jf. punkt 1.10.
  • Unntakene fra partenes taushetsplikt presiseres, jf. punkt 1.11.
  • Det innføres en bestemmelse om regler mot hvitvasking, jf. punkt 1.12.
  • Bestemmelsen om informasjon til Norges Bank i de gjeldende vilkårene for sentrale motparter presiseres og gjøres gjeldende for alle typer kontohavere, jf. punkt 1.13.
  • Bestemmelsen om bruk av kodebrikker for tilgang til NBO Online fjernes, jf. punkt 2.3 i gjeldende vilkår for banker og punkt 2.4 i gjeldende vilkår for sentrale motparter. Den nye løsningen med engangskode på mobiltelefon innarbeides i brukerveiledningen for NBO Online.
  • Det tas inn en ny bestemmelse med hovedreglene for adgang til innskudd og lån, jf. punkt 2.3 og vedlegg 2. Det åpnes adgang for at sentrale motparter kan ha innskudd over døgnskillet på inntil 300 millioner kroner. Det innføres særskilte renter for eventuelle innskudd over beløpsgrensen og eventuelle intradag lån som går over døgnskillet.
  • Bestemmelsen om realisasjon av pant presiseres til at Norges Bank også kan overta eierskapet til pantsatte verdipapirer, slik at verdien av verdipapirene vil gå til dekning av kravet selv om verdipapirene ikke selges omgående, jf. punkt 5.9 og vedlegg 1.

Endrede vilkår for kontohold i Norges Bank vedlegges.

3. Høringsfrist

Norges Bank ber om eventuelle kommentarer til de vedlagte vilkårene innen 1. februar 2024. Vilkårene vil etter planen kunngjøres ved rundskriv 1. mars 2024 og tre i kraft 1. april 2024.

Eventuell høringsuttalelse eller spørsmål bes sendt til Norges Bank Finansiell stabilitet, Enhet for interbankoppgjør ved e-post til: nbo@norges-bank.no.

Mottatte kommentarer kan bli offentliggjort på internettsiden til Norges Bank.

 

Med hilsen

 

Torbjørn Hægeland
Direktør, Finansiell stabilitet

                                                                                             Steinar Årdal
                                                                                             Direktør, Interbankoppgjør

 

Vedlegg:

Vilkår for kontohold i Norges Bank fra 1. april 2024

Publisert 14. desember 2023 14:35
Publisert 14. desember 2023 14:35