Norges Bank

Brev

Høringssvar - Lov- og forskriftsendringer på finansmarkedsområdet

Norges Banks brev av 26. mai 2023 til Finansdepartementet.

Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 10.03.2023 om lov- og forskriftsendringer på finansmarkedsområdet.

I det medfølgende høringsnotatet foreslås det en rekke endringer i lover og forskrifter. Formålet med endringsforslagene er å sørge for at norsk rett er i tråd med EU/EØS-reglene som de relevante bestemmelsene i den norske finansmarkedsreguleringen er ment å gjennomføre, samt å unngå dobbeltregulering. Mange av endringsforslagene er av lovteknisk karakter, og Norges Banks støtter endringene som gjør regelverket mer oversiktlig.

Noen av forslagene vil medføre endringer i reguleringen. Det foreslås å endre finansforetaksforskriften §8-3 slik at også små banker og kredittforetak skal ha internrevisjon. Alle forsikringsforetak og pensjonsforetak må i dag ha internrevisjon. Norges Bank mener forslaget kan bidra til bedre styring og kontroll i små banker og kredittforetak.

Etter dagens regler i finansforetaksloven og finansforetaksforskriften har datterselskap i finanskonsern lempeligere regler for organisasjonsform, styresammensetning revisjonsutvalg, risikoutvalg og valgkomite. Det foreslås å endre regelverket slik at disse lempeligere reglene også gjelder for datterforetak med utenlandsk mor. I høringsnotatet opplyses det at EØS-avtalen krever at forskjellsbehandling på grunn av nasjonalitet begrunnes ut fra hensynet til offentlig orden, sikkerhet og folkehelse. I høringsnotatet er vurderingen at disse forholdene ikke kan begrunne en forskjellsbehandling av datterforetak med utenlandsk mor. Norges Bank støtter forslaget om at de lempeligere reglene også skal gjelde for datterforetak med utenlandsk mor.

Det foreslås å endre finansforetaksloven §2-1 tredje ledd slik at det å yte kreditt eller stille garanti til foretak der kredittyter eller garantistiller har en eierandel som representerer mer enn en tredjedel av kapitalen eller stemmene i foretaket, ikke krever tillatelse for å drive finansieringsvirksomhet. Det forutsettes at kredittgiver ikke finansierer virksomheten ved å ta imot tilbakebetalingspliktige midler fra allmenheten. En slik adgang kan forenkle forvaltningen av eierskap i andre foretak, uten at det består et konsernforhold. Norges Bank støtter forslaget.  

 

Med hilsen

Sindre Weme                                           Kjell Bjørn Nordal

Direktør                                                    Spesialrådgiver

Publisert 31. mai 2023 11:15