Norges Bank

Brev

Høring: Utdelinger i finansforetak - forslag til endringer i finansforetaksloven

Norges Banks brev av 23. februar 2023 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 16.01.2023 med høringsnotat fra Finanstilsynet.

EBA har offentliggjort en oppdatert liste over godkjente rene kjernekapitalinstrumenter under forutsetning av at norske myndigheter følger opp EBAs vurdering av nødvendige endringer i regelverket for å sikre at norske aksjer, egenkapitalbevis og medlemsinnskudd har tilstrekkelig tapsbærende evne etter CRR. I høringen foreslås derfor flere endringer i finansforetaksloven, bl.a.:

  • For finansforetak med aksjer foreslås det at aksjeeieres adgang til å be tingretten om å fastsette høyere utbytte enn det som er fastsatt etter aksjeloven § 8-2 og allmennaksjeloven § 8-2 fjernes.
  • For finansforetak med egenkapitalbevis foreslås det at utdelinger fra utjevningsfondet (som inngår i eierandelskapitalen) ikke kan foretas uten samtykke fra Finanstilsynet, og at utdeling av utbytte fra utjevningsfondet må være forsvarlig ut fra hensynet til at eierandelskapitalen skal kunne dekke sin forholdsmessige andel av et underskudd. Det foreslås at styrets meldeplikt til Finanstilsynet utvides til også å gjelde tilfeller der mer enn halvparten av overskuddet tilordnet eierandelskapitalen foreslås utbetalt som utbytte til eierne av egenkapitalbevis. Det foreslås videre at Finanstilsynet får adgang til å gi pålegg om at foretaket tilfører hele eller deler av årets overskudd tilordnet eierandelskapitalen til utjevningsfondet dersom det vurderes nødvendig for å styrke grunnlaget for at egenkapitalen senere skal kunne dekke en forholdsmessig andel av et underskudd.

Finanstilsynet skriver i høringsnotatet at endringsforslagene ikke er tilstrekkelige for å hensynta EBAs vurderinger. Tilsynet har derfor foreslått for Finansdepartementet at kapitalstrukturen i sparebanker utredes nærmere. 

Norges Bank støtter forslaget til lovendringer. Forslaget innebærer økt likebehandling mellom grunnfondskapital og eierandelskapital ved at Finanstilsynet kan pålegge sparebanker med lavt utjevningsfond å holde tilbake utbytte til egenkapitalbeviseierne. Det bidrar til at eierandelskapitalen i større grad dekker tap forholdsmessig med grunnfondskapitalen.

Norges Bank er enig med Finanstilsynet i at kapitalstrukturen i sparebanker bør utredes nærmere. Finansdepartementet pekte selv på et slikt behov i brev av 06.09.2021 til Finans Norge. EBA mener kapitalstrukturen i sparebanker med egenkapitalbevis er kompleks. Norges Bank er enig i den vurderingen. Forslaget til lovendringer bidrar neppe til å gjøre strukturen enklere og mer transparent. De få sparebankene som har fått tillatelse til å omdanne seg til aksjesparebank har bare én egenkapitalklasse - aksjer. Det er en enkel og godt kjent struktur som sikrer at egenkapitaleierne dekker tap på like vilkår. 

 

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Avdelingsdirektør   

Sindre Weme
   Direktør

Publisert 23. februar 2023 15:19