Norges Bank

Brev

Høringsnotat - forslag til endringer av forskrifter på kontantområdet

Norges Banks brev av 15. september 2021.

Sentralbanklovens § 3-5 (2) fastsetter at sterkt skadde sedler og mynter ikke er tvungent betalingsmiddel, og gir Norges Bank adgang til å gi forskrift om avgrensning av hva som er tvungne betalingsmidler og om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter. Norges Bank har på bakgrunn av dette utarbeidet forslag til ny Forskrift om avgrensning av tvungent betalingsmiddel. Videre har Norges Bank utarbeidet forslag til Forskrift om erstatning for sterkt skadde eller bortkomne sedler og mynter, denne vil erstatte Forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter, fastsatt av Norges Bank 16. mars 2011.

Forskrift om avgrensning av tvungent betalingsmiddel

For at kontanter skal kunne fungere som tvungent betalingsmiddel må de ha en slik kvalitet at det med letthet skal kunne fastslås at de er ekte. Mottaker må være trygg på at sedlene og myntene egner seg for videre bruk, og at de kan håndteres både maskinelt og manuelt på en hensiktsmessig måte.

Formålet med den foreslåtte forskriften er å avgrense når sedler og mynter er så skadet at de ikke lenger kan forventes å bli akseptert som betalingsmidler, og derfor ikke bør ha status som tvungent betalingsmiddel. Dette vil gi brukersteder og private aktører bedre muligheter til å nekte å ta imot sedler og mynter som er så sterkt skadet at de kan få problemer med å bruke dem videre i nye betalinger.

Sedler inneholder flere sikkerhetselementer som gjør det mulig å ekthetskontrollere selv relativt sterkt skadde sedler både manuelt og ved maskinell behandling. Sedler som har skader som vanskeliggjør gjenkjenning eller hvor flere av de synlige sikkerhetselementene ikke kan verifiseres, eller mer enn 5% av seddelens areal er borte, anses likevel som så sterkt skadd at de ikke er tvungent betalingsmiddel.

Denne avgrensningen for sedler endrer ikke bankenes adgang til å levere ekthetskontrollerte IR-sedler etter Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank.

En slik avgrensning er spesielt utfordrende for mynter, da de ikke i samme grad som sedler har sikkerhetselementer som kan kontrolleres. Mynter har noen tekniske egenskaper hvor det kan defineres grenseverdier, men ekthetskontroll baseres i større grad enn for sedler på visuell gjenkjennelse av myntenes preg. Mynter sirkulerer gjerne lenge, og naturlig slitasje kan føre til ulike visuelle endringer. Det er vanskelig å beskrive entydig hva som anses som så store visuelle avvik fra ny mynt at mynten ikke lenger anses som tvungent betalingsmiddel. Norges Bank har derfor et billedgalleri for denne typen mynter, og forskriften henviser til Norges Banks nettsider for illustrasjonsbilder med eksempler på mynter som er så sterkt skadde at de ikke er tvungent betalingsmiddel (se vedlegg 3).

I tillegg til å gi brukersteder og private aktører en klarere adgang til å nekte å ta imot betaling med sterkt skadde sedler og mynter, vil den nye forskriften gjøre det klarere hvilke sedler og mynter en kan søke Norges Bank om erstatning for.

Sedler og mynter som er sterkt skadde etter avgrensningene i denne forskriften, og som ikke omfattes av begrensningene i Norges Banks erstatningsplikt, erstattes av Norges Bank etter forskrift om erstatning for sterkt skadde eller bortkomne sedler og mynter.

Forskrift om erstatning for sterkt skadde eller bortkomne sedler og mynter

Formålet med ny forskrift er å tilpasse den til ny sentralbanklov samt å gjøre innholdet tydeligere og mer forståelig. Virkeområdet i forslaget inkluderer en henvisning til foreslått Forskrift om avgrensning av tvungne betalingsmidler (se omtale over).

Den foreslåtte forskriften er ikke vesentlig forskjellig fra gjeldende forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter[1].

Skadde sedler som er avrevet eller klippet blir erstattet med pålydende verdi dersom det fremlegges seddeldeler som utgjør mer enn 55%, eller med halvparten av pålydende verdi dersom seddeldelene utgjør 50%-55%. For øvrig erstattes skadde sedler og mynter som kan identifiseres. Videre kan Norges Bank yte billighetserstatning for sedler og mynter som er helt eller delvis tilintetgjort eller kommet bort for godt, dersom det sannsynliggjøres at disse har eksistert. Norges Banks erstatningsplikt er begrenset til å gjelde ekte sedler og mynter som ikke er skadet forsettlig eller grovt uaktsomt, erstatningsplikten gjelder heller ikke dersom det er grunn til å tro at sedlene eller myntene er tilknyttet straffbare handlinger.

Alle generelle vilkår for erstatning, herunder begrensningen i Norges Banks erstatningsplikt, er foreslått samlet i §2. En forskjell i forhold til dagens forskrift om erstatning er at forslaget åpner for at Norges Bank i spesielle tilfeller kan gi erstatning selv om sedlene eller myntene er blitt skadet eller kommet bort ved grov uaktsomhet eller forsett fra besitteren.

Forslaget til ny forskrift endrer ikke bankenes adgang til å levere skadde sedler og mynter til Norges Bank i henhold til Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank, og det er tatt inn en henvisning til dette i §5.

Det generelle gebyret på erstatningssaker er tatt bort, mens adgangen til å ta et gebyr som dekker faktiske kostnader i spesielt krevende saker er beholdt.

I §6 er det tydeliggjort at sedler og mynter som ikke erstattes destrueres dersom de ikke kreves utlevert innen klagefrist på avslaget. Grunnlag for å nekte utlevering av sedler og mynter etter avslag på erstatningssøknaden er tatt bort. Dette vil gjelde marginale og straffbare saker der det i tilfelle ikke er forskriften som gir grunnlag for å tilbakeholde pengene, og det er derfor ikke nødvendig å ha dette med i forskriften.

Vi ber om å få høringsinstansenes vurderinger innen 15.10.2021

Synspunkter kan sendes Norges Bank v/FST/Kontante betalingsmidler, Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo. Spørsmål kan rettes til Lisa H. Michelazzi, e-post: lisa-hausberg.michelazzi@norges-bank.no.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør Finansiell Stabilitet   

Leif Veggum
Direktør Kontante Betalingsmidler

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Forslag Forskrift om avgrensning av tvungne betalingsmidler (pdf)
Vedlegg 2 - Forslag forskrift om erstatning for sterkt skadde eller bortkomne sedler og mynter (pdf)
Vedlegg 3 - Eksempler illustrasjonsbilder (pdf)

Kopi til:
Finansdepartementet

Fotnoter:

[1] Fastsatt av Norges Bank 16. mars 2011 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 14 annet ledd.

Mottakerliste

  • Forbrukerrådet
  • Loomis Norge AS
  • Finans Norge
  • Hovedorganisasjonen Virke
  • Nokas AS
  • NHO Service og Handel
  • Forbrukertilsynet
  • Danske Bank NUF
Publisert 15. september 2021 14:50
Publisert 15. september 2021 14:50