Norges Bank

Brev

Høring - forskrifter til verdipapirsentralloven

Norges Banks brev av 7. september 2021 til Finansdepartementet.

Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet 7. og 8. juni 2021 med forslag til endringer i forskrifter til verdipapirsentralloven.

Norges Bank støtter Finanstilsynets forslag om at forskriftsbestemmelsene om hvilke opplysninger som skal fremgå av et verdipapirregister innarbeides i verdipapirsentralforskriften.

Norges Bank støtter ikke forslaget fra Euronext VPS om å avvikle kravet til at registrerte opplysninger skal være søkbare og sammenstilles på en måte som ivaretar hensynet til effektivt tilsyn og statistikkproduksjon. Verdipapirsentraler har en nøkkelfunksjon i verdipapirmarkedet og besitter data som er viktige for flere offentlige myndigheter. Slike data bør derfor være lett tilgjengelig og i en slik form at de er søkbare og kan sammenstilles på en enkel og effektiv måte.

Norges Bank støtter heller ikke forslaget fra Euronext VPS om å fjerne kravet om registrering av statsborgerskap for fysiske personer og registreringsland for juridiske personer som er innehavere av registrerte finansielle instrumenter. Opplysninger om statsborgerskap er nyttig for offentlige myndigheter, blant annet i forbindelse med tilsyn og for statistikkformål. Hensynet til transparens taler også for å beholde kravet til informasjon om investorenes tilhørighet.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Avdelingsdirektør

Anna Grinaker
Direktør

Publisert 7. september 2021 15:20