Norges Bank

Brev

Høring om endringer i gebyrstrukturen i Brønnøysundregistrene

Norges Banks brev av 27. juli 2021 til Nærings- og fiskeridepartementet.

Det vises til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet av 19. mai 2021.

Norges Bank er enig i formålet med gebyromleggingen.  

I Prop. 57 LS (2019-2020) vises det til at det i dag ikke er gitt særlige regler om elektronisk tinglysing av overdragelse av flere tinglyste dokumenter. Departementet har i den forbindelse vurdert om det er hensiktsmessig å sette et øvre tak på antall overdragelser det må betales gebyr for i de tilfeller hvor store porteføljer av panteretter overdras elektronisk. Det vises videre til at Kartverket har et slikt tak for elektronisk innsending av overdragelser av elektronisk tinglyste pantedokumenter. Nærings- og fiskeridepartementet vurderer om hjemmel for tinglysing i Løsøreregisteret bør innrettes på en lignende måte.

Norges Bank mener det er viktig at en ny gebyrstruktur ikke etablerer prohibitive kostnader for tinglysning av porteføljeoverdragelser. Vi støtter en løsning med et prisnivå for porteføljeoverdragelser etter modell av «kartverksløsningen» slik departementet foreslår. Det er videre rimelig å ha et høyere gebyr ved tinglysning av porteføljeoverdragelser enn ved tinglysning av et enkelt dokument, da det er vår forståelse at slike tinglysninger krever tilrettelegging i eksisterende systemer, samt at kompleksiteten i slike overdragelser kanskje kan medføre mer arbeid om det oppstår tekniske eller andre typer feil. En begrensning på antall overdragelser i én melding synes mangelfullt begrunnet, og vi mener at «kartverksløsningen» er enklere, mer forutsigbar og klart er å foretrekke. Det kan videre innebære fordeler å ha en løsning som er gjenkjennbar for brukerne på tvers av registrene.

 

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør

Kari Olsen
Rådgiver

Publisert 27. juli 2021 16:30