Norges Bank

Brev

Høring - Endring i finansforetaksforskriften - Fullmakt for styret i sparebanker mv. til å beslutte utdeling av utbytte

Norges Banks brev av 15. februar 2021 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev 11. februar 2021 vedlagt Finanstilsynets høringsnotat med forslag om endring av finansforetaksforskriften som gjør allmennaksje-loven § 8-2 annet ledd gjeldende for finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Norges Bank er enig med Finansdepartementet i at generalforsamlingen/forstanderskapet i sparebanker og andre finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, bør kunne gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte frem til neste ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen i aksjeselskap og allmennaksjeselskap kan allerede gi slik fullmakt.

 

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør

Kari Olsen
Rådgiver

 

Publisert 16. februar 2021 10:10