Norges Bank

Brev

Høring – Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft

Norges Banks brev av 6. januar 2021 til Finansdepartementet.

Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet av 31. oktober 2020 om forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft. Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag innen 8. januar 2021.

Den nye loven skal gi regler om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren, og et rammeverk for klassifisering av bærekraftig økonomisk aktivitet (en taksonomi). Loven vil gjennomføre antatt kommende EØS-regler svarende til EUs offentliggjøringsforordning ((EU) 2019/2088) og klassifiseringsforordning ((EU) 2020/852).

Offentliggjøringsforordningen gjelder for finansmarkedsdeltakere og finansrådgivere, og omfatter bl.a. pensjonsforetak og forvaltningsforetak for verdipapirfond. Hovedformålet med reglene er å styrke beskyttelsen av sluttinvestorer og forbedre informasjonen som formidles til dem. Finansmarkedsdeltagere og finansrådgivere skal opplyse om hvordan hensynet til bærekraftsrisiko er integrert i risikovurderinger og investeringsrådgivning, og om eventuelle negative virkninger av investeringsbeslutningene. Foretakene skal offentliggjøre informasjonen på sine nettsider, før avtaleinngåelse med kunder, og i periodiske rapporter. Klassifiseringsforordningen fastsetter kriterier for å avgjøre i hvilken grad en økonomisk aktivitet kan anses bærekraftig, og omfatter de samme finansmarkedsdeltakere og finansielle produkter som offentliggjøringsforordningen, men omfatter ikke finansrådgivere.

Norges Bank slutter seg til den overordnede vurdering i høringsdokumentet der det heter: «Finanstilsynet anser det som hensiktsmessig at opplysningskravene og rapporteringspliktene som fremgår av forordningene, gjennomføres i en ny lov om opplysninger om bærekraft for å skape en bedre oversikt over og harmonisering av reglene på området. En ny lov for opplysninger knyttet til bærekraft reflekterer den økte samfunnsmessige betydningen av slik informasjon, og tydeliggjør sammenhengen mellom de ulike opplysningskravene og rapporteringspliktene innenfor bærekraft.»

Norges Bank er enig i at reglene for klassifisering vil gi bedre informasjon til sluttinvestorer om investeringers konsekvenser for bærekraftsrisiko. Investorer og utstedere av verdipapirer bør likevel være oppmerksomme på at kravene i taksonomien er ganske spesifikke, og det er heller ikke slik at taksonomien er fullt dekkende. Det kan tenkes at investeringer kan betegnes som klima- og miljømessig bærekraftige selv om de ikke dekkes av taksonomien slik den står i dag.

Norges Bank er enig med Finanstilsynet i at spørsmålet om offentliggjøringsforordningen også skal gjelde for produsenter av pensjonsprodukter som forvalter offentlige trygdeordninger bør vurderes på et bredere grunnlag. Norges Bank støtter forslaget i høringsnotatet om at denne forordningen også bør gjelde for verdipapirforetak og forsikringsformidlere med færre enn tre ansatte.

 

Med vennlig hilsen

Ida Wolden Bache
Visesentralbanksjef

Audun Grønn
Spesialrådgiver

Publisert 14. januar 2021 09:00