Norges Bank

Brev

Høring - forskrift til ny statistikklov

Norges Banks brev av 19. november 2020 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev 8. oktober vedlagt høringsnotat med forslag til forskrift til ny statistikklov.

Norges Bank støtter forskriftsforslaget på generelt grunnlag, men har merknader til forslagets § 2 Begrensninger i hvilke opplysninger det kan gis tilgang til og tidspunkt for tilgang.

Norges Bank mener hensynene bak kravene i bestemmelsen for tilgang til opplysninger ikke i samme grad gjør seg gjeldende for offentlige organer som selv har lovhjemmel til å innhente data gjennom pålegg om opplysningsplikt. Disse bør kunne få opplysningene fra Statistisk sentralbyrå også før de inngår i statistikkgrunnlaget for offisiell statistikk. Tilsvarende bør gjelde for opplysninger som SSB har hentet inn for utviklings- eller kvalitetssikringsformål, men som Statistisk sentralbyrå velger ikke å statistisk klargjøre eller tilrettelegge for tilgang. Dette vil bidra til at man kan unngå dobbeltrapportering av opplysninger, noe som vil være en fordel både for det offentlige og for de som blir pålagt en opplysningsplikt.

Ovennevnte forhold kan for eksempel ivaretas ved å legge til en ny siste setning i forslaget til § 2 annet ledd: «Krav for tilgang til opplysninger etter første og annet punktum gjelder ikke overfor offentlige organer med særskilt lovhjemmel til selv å innhente de samme opplysningene.»

Med hilsen

Torbjørn Hægeland                      Henrik Borchgrevink

Avdelingsdirektør                         Direktør

                                                       

Elektronisk signert / Signed electronically:

19.11.2020, Torbjørn Hægeland

19.11.2020 Henrik Borchgrevink

Publisert 20. november 2020 12:45