Norges Bank

Brev

Høring - videreføring av forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra tredjeland mv. (kontraktskontinuitet)

Norges Banks brev av 26. oktober 2020 til Finansdepartementet.

Norges Bank viser til høringsbrev fra Finansdepartementet 14. oktober 2020 med forslag til endring i forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra tredjeland mv. (kontraktskontinuitet). Norges Bank støtter departementets forslag, slik at aktuelle foretak i tredjeland fortsatt kan yte investeringstjenester i Norge for en periode på ytterligere 2 år. En forlenget varighet av overgangsperioden med to år bør være tilstrekkelig til at man i mellomtiden rekker å etablere alternative løsninger.

Vi vil imidlertid påpeke at Finansdepartementet med sitt forslag til endring i forskriften § 1 første punktum utvider overgangsordningen til også å gjelde aktuelle tredjelandsforetak som har fått sin tillatelse i perioden 12. april 2019 til 31. desember 2020, altså etter iverksettelse av overgangsperioden. Det fremkommer ikke av høringsnotatet hvorvidt en slik utvidelse av overgangsordningen er tilsiktet, og Norges Bank stiller spørsmål ved om en slik utvidelse er hensiktsmessig. En tilføyelse i forskriften som foreslått i § 3 nytt annet punktum, vil etter Norges Banks vurdering være tilstrekkelig for å oppnå departementets tilsiktede utvidelse av ordningen som beskrevet i høringsnotatet.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Avdelingsdirektør                                                                     

Sindre Weme
Direktør

Publisert 27. oktober 2020 16:35