Norges Bank

Brev

Utredning av et OIS-marked i norske kroner

Norges Banks brev av 31. august 2020 til Arbeidsgruppen for alternative referanserenter i norske kroner (ARR).

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter i norske kroner (ARR) la 24. juni fram en konsultasjonsrapport med utredning av et marked for Overnight Index Swaps (OIS) i norske kroner.

Norges Bank har ingen spesifikke merknader til forslaget, men stiller seg positive til at et slikt marked etableres. Utvikling av et likvid OIS-marked knyttet til referanserenten Nowa kan bidra til et mer velfungerende rentemarked i Norge. Det kan gi aktører bedre mulighet til å avlaste eller påta seg risiko knyttet til endringer i styringsrenten og stimulere til gjeldsutstedelser knyttet til Nowa.

 

Med hilsen

Olav Andreas Bø
Avdelingsdirektør

Ketil Johan Rakkestad
Fagdirektør

Publisert 3. september 2020 12:20