Norges Bank

Brev

Vurdering av fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften

Norges Banks brev av 18. august 2020 til Finanstilsynet.

Norges Bank viser til Finansdepartementets brev til Finanstilsynet om «Vurdering av behovet for å videreføre midlertidige endringer i boliglånsforskriften» 24. juni 2020 med Norges Bank i kopi. Departementet ber Finanstilsynet vurdere behovet for å forlenge perioden med økte fleksibilitetskvoter i fjerde kvartal, og ber Finanstilsynet innhente faktagrunnlag og vurderinger fra Norges Bank.

Faktagrunnlag

Finansdepartementet besluttet 23. mars å øke fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften til 20 prosent i andre kvartal 2020, og økningen ble 11. juni besluttet videreført i tredje kvartal.

Aktiviteten i norsk økonomi falt brått som følge av koronapandemien og smittevernstiltakene. I boligmarkedet avtok omsetningen betydelig i andre halvdel av mars. I mai tok aktiviteten i økonomien seg noe opp, og det har vært høy aktivitet i boligmarkedet de siste månedene. I juni og juli var omsetningen i boligmarkedet høy, og prisveksten økte markert. Tolvmånedersveksten i innenlandsk kreditt til husholdninger var 4,4 prosent ved utgangen av juni, uendret fra mai. Den sesongjusterte månedsveksten økte fra mai til juni.

I Norges Banks utlånsundersøkelse 2/2020 rapporterer bankene om økt etterspørsel etter kreditt fra husholdningene. Videre svarer et flertall av bankene at innvilgelse av avdragsfrihet for permitterte eller arbeidsledige økte mye i starten av kvartalet, men avtok etter hvert som mange kom tilbake i jobb. Bankene rapporterer at de utvidede fleksibilitetskvotene er blitt brukt i noen grad. Informasjon fra Finanstilsynet bekrefter at den samlede utnyttelsen av fleksibilitetskvoten økte i andre kvartal, og at flere banker har benyttet de utvidede kvotene.

Vurderinger

Boliglånsforskriften skal motvirke oppbygging av finansielle ubalanser gjennom å begrense særlig høyt gjeldsopptak i sårbare husholdninger.

Fleksibilitetskvotene for Oslo og for landet for øvrig gir bankene mulighet til å yte lån i brudd med kravene ut fra en kundespesifikk vurdering. Kvotene underbygger også bankenes eget ansvar for en forsvarlig utlånspraksis. Boliglånsforskriften løper ut i desember i år og vil være gjenstand for en helhetlig vurdering i løpet av høsten.

Noe av bakgrunnen for å øke fleksibilitetskvotene midlertidig var at smitteutbruddet og smittevernstiltakene kunne føre til lavere aktivitet i boligmarkedet og økt behov for at bankene hjalp kunder i krevende situasjoner. Lavere aktivitet i boligmarkedet kan redusere bankenes muligheter til å yte lån i brudd med kravene fordi fleksibilitetskvotene regnes i prosent av volumet av nye boliglån. De seneste månedene har aktiviteten i boligmarkedet tatt seg markert opp. Denne utviklingen gir bankene økt rom til å yte lån med de ordinære fleksibilitetskvotene. I tillegg tillater boliglånsforskriften at rente- og avdragsutsettelse gis i inntil seks måneder for eksisterende lån uten bruk av kvote ved omstendigheter som midlertidig forverrer kundens betalingsevne. 

Prisveksten i boligmarkedet har økt markert de siste månedene. Vedvarende høy boligprisvekst og økt gjeldsopptak i husholdningene kan føre til at finansielle ubalanser bygger seg opp. En normalisering av fleksibilitetskvotene kan bidra til å motvirke en slik utvikling.

Norges Bank mener på denne bakgrunn at den midlertidige økningen av fleksibilitetskvotene ikke bør forlenges etter tredje kvartal.

 

Med hilsen

 

Øystein Olsen
Sentralbanksjef

Torbjørn Hægeland
Avdelingsdirektør

Publisert 28. august 2020 15:55