Norges Bank

Brev

Spørsmål fra Norges Banks representantskap til hovedstyret – etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank

Brev fra Norges Banks hovedstyre til Norges Banks representantskap 24. juli 2020.

Vi viser til brev 15. juli 2020 til hovedstyret med enkelte spørsmål knyttet til Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank etter endringene som ble behandlet og vedtatt av hovedstyret 24. juni 2020. Hovedstyrets svar på representantskapets spørsmål følger nedenfor. 

I forbindelse med behandlingen av reviderte etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank i møte av 24. juni ga hovedstyret sentralbanksjefen fullmakt til å ferdigstille prinsippene i samsvar med hovedstyrets behandling av saken. Endelige reviderte Etiske prinsipper ble ferdigstilt 25. juni, og settes i kraft fra 15. august 2020. Før prinsippene gjøres allment tilgjengelige gjennom publisering på Norges Banks offentlige nettsider og intranettsider, skal prinsippene, som normalt, oversettes til engelsk. Dette arbeidet pågår, med sikte på publisering primo august.

Hovedstyrets etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank gjelder for alle ansatte i banken, også sentralbanksjefen og leder for NBIM. I tillegg har sentralbanksjefen og lederen for NBIM fastsatt nærmere regler for ansatte innenfor sine respektive ansvarsområder. I punkt 3 i prinsippene står kravet om at sentralbanksjefen og leder for NBIM fastsetter nærmere regler for sine respektive ansvarsområder. I tråd med det som har vært gjeldende praksis, fastsatte imidlertid hovedstyret nå en tilføyelse i første ledd om at «Alle nærmere regler skal også gjelde for sentralbanksjefene og leder for NBIM, så langt ikke annet følger av annet regelverk eller retningslinjer fastsatt av hovedstyret eller Finansdepartementet eller med hjemmel i lov». Forbeholdet sikter blant annet til at det kan følge andre krav av eksternt regelverk (for eksempel habilitetsregelverket fra Finansdepartementet) eller at det bør være særskilte ordninger for godkjenning og kontroll i noen tilfeller.

Finansdepartementets habilitetsregelverk gjelder for sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene, i tillegg til de eksterne hovedstyre- og komitémedlemmene, men ikke for leder NBIM. Det er derfor naturlig at hovedstyret i de etiske prinsippene regulerer enkelte forhold mer detaljert for leder NBIM. 

Punkt 9 i de etiske prinsippene har generelle krav som skal hindre interessekonflikter eller forhold som kan svekke tilliten til Norges Bank. Til oppfølging av dette er det krav om forhåndsgodkjenning fra nærmeste leder før ansatte kan påta seg eksterne verv. For leder NBIM er det nå eksplisitt fastsatt i prinsippene gjennom tilføyelsen i punkt 9 tredje ledd at det er sentralbanksjefen som skal godkjenne slike eksterne verv mv.:

For leder for NBIM skal alle slike verv, eierinteresser mv. og all yrkesmessig virksomhet utenfor Norges Bank forhåndsgodkjennes av sentralbanksjefen. 

Sentralbanksjefen og leder for NBIM kan for sine respektive områder i dag dispensere fra forbud om bestemmelsene om håndtering av interessekonflikter dersom det anses ubetenkelig, jf. punkt 9 sjette ledd. Det er imidlertid nå presisert i sjette ledd siste punktum at det ved vurderingen særlig skal legges vekt på formålet med de etiske prinsippene.

Bakgrunnen for de siste endringene i de etiske prinsippene var et behov for å gjøre tilpasninger som følge av endret organisering av banken fra 10. desember 2019 og ny sentralbanklov fra 1. januar 2020. I tillegg varslet hovedstyret i brev til representantskapet 29. april 2020 at det ville vurdere å klargjøre enkelte aktuelle bestemmelser i prinsippene. De siste endringene av de etiske prinsippene knytter seg således ikke til ansettelsen av Nicolai Tangen. 

Når det gjelder potensielle interessekonflikter Nicolai Tangens samlede eierinteresser og investeringer i utgangspunktet representerer, anser hovedstyret at disse er håndtert gjennom arbeidsavtalen med Nicolai Tangen. Det vises til hovedstyrets redegjørelse i brev til representantskapet 27. mai 2020, spesielt vedlegg 2. Oppnevnelsen av Gabler som diskresjonær aktiv porteføljeforvalter, med advokat Haakon Blaauw som mellommann, vil innebære at Nicolai Tangens personlige investeringer i fond forvaltes uavhengig av Nicolai Tangen og uten hans innsyn. Dette er et tiltak som er strengere enn det som gjelder for andre ansatte i banken, og som på grunn av hans omfattende formue er funnet nødvendig for å unngå tvil om sammenblanding av hans egne interesser og de interesser som han er satt til å ivareta som leder for NBIM. 

Videre vil Nicolai Tangens direkte og indirekte eierinteresser i forvaltningsselskapet AKO Capital LLP samles i selskapet DSHN Philantropy LLP, og reduseres til under 50 prosent. Nicolai Tangens stemmeretter i DSHN vil utøves av advokat Erik Keiserud som er oppnevnt som uavhengig tillitsmann med full myndighet og plikt til å utøve Nicolai Tangens eierskap på hans vegne. Erklæringer som er utstedt av AKO-selskapene/fondene, Nicolai Tangen og andre involverte hindrer at informasjon flyter mellom AKO-systemet og NBIM, og sikrer full uavhengighet mellom NBIMs og AKOs disposisjoner. Vi viser for øvrig til avtaleverket som ble offentliggjort 30. juni i år.

Med de krav og forutsetninger som er stilt gjennom arbeidsavtalen med Nicolai Tangen med tilhørende avtaleverk som skal være gjennomført og satt i kraft før hans tiltredelse 1. september, er det hovedstyrets oppfatning at Nicolai Tangens eierinteresser ikke vil være i konflikt med kravet i de etiske prinsippene om at ansatte ikke kan ha «…eierinteresser som er eller kan fremstå å være i konflikt med de interesser den ansatte skal ivareta som ansatt i Norges Bank.» Hovedstyrets oppfatning er at risikoen for at Nicolai Tangens eierinteresser skal komme i konflikt med de interessene han skal ivareta som leder av NBIM for alle praktiske formål er eliminert.

Etter hovedstyrets vedtak om arbeidsavtale for Nicolai Tangen med tilhørende erklæringer, er en beslutning av sentralbanksjefen etter prinsippenes punkt 9 ikke påkrevd. Dette gjelder uavhengig av om man legger de eksisterende eller de reviderte etiske prinsippene til grunn. Hovedstyret anser således at Nicolai Tangens personlige forhold etter de avtaler som er inngått, er i samsvar med prinsippene og innenfor det etiske rammeverket som gjelder for alle ansatte i Norges Bank.

Med hilsen

Øystein Olsen

Runar Malkenes

Publisert 30. juli 2020 11:30
Publisert 30. juli 2020 11:30