Norges Bank

Brev

Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter

Norges Banks brev av 6. april 2020 til Finansdepartementet.

Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 6. januar 2020 med forslag til endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter.

Endringsforslagene er i høringsbrevet delt i to hovedgrupper. Den første hovedgruppen inneholder forslag som gir økt valgfrihet for kundene. Den andre hovedgruppen gjelder endringer i virksomhetsreglene for pensjonsleverandørene.

Norges Bank støtter forslagene som gir økt valgfrihet for kundene, men understreker betydningen av tilstrekkelig informasjon og veiledning for at kundene skal kunne gjøre gode valg.

I høringsbrevet omtales Pensjonistforbundets forslag om bruk av tilleggsavsetninger. Norges Bank er enig i Finanstilsynets vurderinger og støtter forslaget som balanserer soliditetshensyn og utbetaling gjennom en nedtrapping av maksimale tilleggsavsetninger fra 67 år.

I høringsbrevet bes det om merknader til forslaget om overgang til verdimåling av obligasjoner og utlån til virkelig verdi. Dagens prinsipp er verdimåling til amortisert kost. Finanstilsynets forslag om måling til virkelig verdi må ses i sammenheng med forslaget om et bufferfond til utjevning av avkastningen over tid. Det fremgår fra høringsbrevet at det bare er aktuelt med regelendringer dersom det er tilstrekkelig godtgjort at det er til kundenes fordel.

Norges Bank støtter prinsippet om synliggjøring av de faktiske verdiene gjennom måling til virkelig verdi. Vi er likevel usikre på om det er tilstrekkelig godtgjort at etablering av dette prinsippet er til kundenes fordel. Tidspunktet for endring av verdimålingsprinsippet bør uansett ikke skje når det er stor usikkerhet i markedene med store svingninger i markedsprisene. En eventuell overgang til markedsprisvurdering kan tillempes med en overgangsordning. Ved innføring av Solvens II ble det åpnet for en gradvis overgang til måling etter markedsverdi.

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør

Kjell Bjørn Nordal
Spesialrådgiver

Publisert 7. april 2020 10:30