Norges Bank

Brev

Høring - midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19-utbruddet

Norges Banks brev av 31. mars 2020 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring et utkast til midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven med hjemmel i midlertidig lov for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) § 2. Departementet foreslår at tinglysingsmyndigheten kan beslutte å stenge for mottak og registrering av elektroniske dokumenter, papirbaserte dokumenter eller begge deler i den perioden som anses nødvendig. Ved hel eller delvis sammenhengende stenging for mottak og registrering av dokumenter for en periode på mer enn 2 uker, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet fatte beslutningen.

At tinglysing kan foretas raskt og til forventet tid er viktig for et fungerende boligmarked. Ved usikkerhet om tinglysing eller vesentlige forsinkelser kan personer velge å avstå fra transaksjoner i boligmarkedet. Det kan bidra til at prisene i boligmarkedet faller. Dersom usikkerheten i boligmarkedet er høy, kan en slik negativ priseffekt bidra til selvoppfyllende forventninger om enda lavere priser. Videre vil en stenging av tinglysing også begrense tilgang på kreditt med annen pant enn bolig. I sum kan stenging få negative økonomiske konsekvenser for både enkeltpersoner, foretak og samfunnet.

Norges Bank mener på denne bakgrunn at en beslutning om å stenge mottak av dokumenter i tinglysingsmyndigheten, også for stenging av kort varighet, bør fattes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. En eventuell stenging bør være så kortvarig som mulig. Departementet bør særlig ta hensyn til situasjonen i boligmarkedet når stenging vurderes, for eksempel ved å konsultere Finansdepartementet.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Avdelingsdirektør

Henrik Borchgrevink
Direktør

Publisert 1. april 2020 13:40