Norges Bank

Brev

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2020

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å sette bufferkravet ned til 1,0 prosent.

Norges Bank skal gi Finansdepartementet råd om nivået på bankenes motsykliske kapitalbuffer. Kravet til motsyklisk kapitalbuffer er i dag på 2,5 prosent.

De siste ukene har det vært betydelig uro i finansmarkedene. Utbruddet av koronaviruset (Covid-19) og tiltakene som er iverksatt for å begrense spredning, fører til en klar avdemping av veksten i norsk økonomi. Det er betydelig usikkerhet om varigheten og konsekvensene av utbruddet, og det er en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien.

Norske banker er solide. De har nok kapital til å bære tap ved et kraftig tilbakeslag. En strammere utlånspraksis kan imidlertid forsterke nedgangen i økonomien.

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har på denne bakgrunn besluttet å gi Finansdepartementet råd om å sette bufferkravet ned til 1,0 prosent med virkning umiddelbart. Beslutningen var enstemmig.

Norske banker er lønnsomme. Når bankenes generalforsamlinger skal fastsette utbytte, bør de i tiden fremover ta hensyn til den ekstraordinære situasjonen landet nå er i.

Komiteen forventer ikke å gi råd om å øke bufferkravet igjen før tidligst i første kvartal 2021. Normalt vil det da tidligst være krav om å iverksette høyere motsyklisk kapitalbuffer i første kvartal 2022. I arbeidet med rådet om motsyklisk kapitalbuffer har Norges Bank og Finanstilsynet utvekslet informasjon og vurderinger.

Med vennlig hilsen

Øystein Olsen                    Torbjørn Hægeland

Kopi: Finanstilsynet

Publisert 13. mars 2020 08:30
Publisert 13. mars 2020 08:30