Norges Bank

Brev

Høring om reviderte bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank - Norges Banks høringssvar

Norges Banks brev av 17. desember 2019 til Finansdepartementet.

Norges Bank viser til høringsbrev av 13. desember 2019 der Finansdepartementet ber om merknader til foreslåtte endringer i bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank.

Forslag til bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank er i stor grad en videreføring av dagens regelverk. I utkastet gjenspeiles overgangen til halvårsrapportering i mandatet for forvaltningen av SPU i § 4-1 om plikt til å utarbeide delårsregnskap. Norges Bank kan i det alt vesentligste slutte seg til høringsnotatet med føIgende merknader.

Til § 4-1. Plikt til å utarbeide delårsregnskap

I § 4-1 tredje ledd er det inntatt at delårsregnskap skal underskrives av daglig leder av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland, i tillegg til gjeldende krav om at det skal underskrives av samtlige av hovedstyrets medlemmer.

Regnskapsrapporteringen for investeringsporteføIjen er en del av Norges Banks regnskap. Det bør i § 4-1 tredje ledd derfor presiseres at det er i de tilfeller der delårsregnskapet kun omfatter regnskapsrapportering for investeringsporteføIjen at daglig leder av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland skal underskrive delårsregnskapet. Dersom Norges Bank utarbeider delårsregnskap for hele virksomheten, bør delarsregnskapet føIge de alminnelige reglene i regnskapsloven § 3-5 på samme måte som for årsregnskapet.

Etter regnskapsloven § 3-5 skal daglig leder for Norges Bank underskrive årsregnskap og årsberetning sammen med hovedstyrets medlemmer. At daglig leder har et ansvar for den samlede regnskapsrapporteringen for Norges Banks virksomhet bør også fremkomme av gjengivelsen av underskrifter i regnskapsrapportering for investeringsporteføIjen, jf. § 3-3. Vi foreslår derfor en presisering av dette i § 3-3.

Til § 3-4. Konsolidering av datterselskaper i regnskapsrapporteringen til investeringsporteføljen

Den internasjonale regnskapsstandarden for konsernregnskap IFRS 10 ble endret i 2014. Endringen medførte at krav til konsernregnskap etter regnskapsloven § 3-2 tredje ledd kommer i konflikt med den internasjonale regnskapsstandarden IFRS 10. Som følge av endringen i IFRS 10 har Norges Bank fra og med regnskapsåret 2014 vurdert at SPU tilfredsstiller definisjonen av en investeringsforetak. Datterselskaper som direkte eller indirekte investerer i fast eiendom kan ikke konsolideres, men må måles til virkelig verdi over resultat i tråd med andre finansielle eiendeler og forpliktelser. Datterskaper som utforer investeringstjenester, og som selv ikke er investeringsforetak, konsolideres.

For å klargjøre at regnskapsrapporteringen skal følge de internasjonale regnskapsstandardene, vil det være hensiktsmessig med en tilleggsbestemmelse i § 3-4 om konsolidering av datterselskaper i regnskapsrapporteringen til investeringsporteføljen.

Norges Bank foreslår å legge til følgende setning i § 3-4: «Dersom konsolideringsunntak for investeringsforetak etter de internasjonale regnskapsstandardene kommer til anvendelse for regnskapsrapporteringen til investeringsporteføljen, skal mating av datterskap til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet erstatte konsernregnskap etter regnskapsloven. »

Til § 2-4. Krav til særlige opplysninger

Paragrafen foreslås oppdatert i tråd med mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland §1-1 tredje og fjerde ledd.

Alle våre forslag til endringer følger av vedlegg.

Dersom Finansdepartementet ikke rekker å ta stilling til forslagene før nyttår kan dette tas opp igjen ved senere anledning.

Med hilsen

Øystein Olsen
Sentralbanksjef

Ørjan Agdesten
Økonomidirektør

Vedlegg: Utkast til bestemmelser om arsregnskap mv. for Norges Bank

 

 

Publisert 17. desember 2019 16:00