Norges Bank

Brev

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2019

Norges Banks brev av 18. september 2019 til Finansdepartementet

Norges Banks hovedstyre har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019.

Norges Bank skal utarbeide beslutningsgrunnlag og gi Finansdepartementet råd om nivået på bankenes motsykliske kapitalbuffer fire ganger i året. I henhold til finansforetaksloven skal motsyklisk kapitalbuffer som hovedregel utgjøre mellom 0 og 2,5 prosent av beregningsgrunnlaget, men kan i særlige tilfeller settes høyere. Kravet er i dag 2,0 prosent, og Finansdepartementet besluttet i desember i fjor at kravet skal øke til 2,5 prosent med virkning fra 31. desember 2019. Beslutningsgrunnlaget for Norges Banks råd i tredje kvartal 2019 legges frem i Pengepolitisk rapport 3/19.

Bankene bør bygge opp og holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Finansielle ubalanser øker faren for en brå nedgang i etterspørselen og utlånstap i bankene. Ved tilbakeslag i økonomien og utsikter til store tap i bankene kan bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis forsterker nedgangen. Bufferkravet bør ikke uten videre trappes ned selv om det skulle være tegn til at finansielle ubalanser avtar.

Norges Banks vurdering av finansielle ubalanser tar utgangspunkt i et bredt sett av indikatorer. Det legges særlig vekt på utviklingen i kreditt og eiendomspriser, samt andelen markedsfinansiering i bankene. Dagens krav til motsyklisk kapitalbuffer på 2 prosent og den vedtatte økningen til 2,5 prosent har bakgrunn i at finansielle ubalanser har bygget seg opp over lang tid.

Husholdningenes gjeldsbelastning er høy. Gjelden vokser fortsatt raskere enn inntektene, men forskjellen har avtatt det siste året. Det skyldes både høyere vekst i disponibel inntekt og lavere vekst i husholdningenes gjeld. Veksten i foretakenes innenlandske kreditt holder seg oppe og har vært høyere enn veksten i økonomien siden andre kvartal 2017.

Eiendomsprisene er høye etter å ha vokst kraftig i mange år. I boligmarkedet har prisveksten vært moderat de siste to årene, og aktiviteten holder seg oppe.  Boligpriser målt i forhold til husholdningenes disponible inntekt fortsetter å avta. I markedet for næringseiendom har beregnede salgspriser på de mest attraktive kontorlokalene i Oslo vokst mer moderat det siste året.

Bankene har god lønnsomhet, lave tap og god tilgang på markedsfinansiering. Bankene ligger godt an til å oppfylle vedtatte og foreslåtte kapitalkrav.

Vår vurdering av finansielle ubalanser er ikke vesentlig endret siden forrige kvartal. Husholdningenes gjeldsbelastning er fortsatt høy, og eiendomsprisene er høye etter å ha vokst kraftig i mange år. De to siste årene har imidlertid husholdningenes gjeldsvekst kommet ned og er nå nær veksten i disponibel inntekt. Samtidig har boligprisveksten vært moderat. Den kraftige veksten i næringseiendomspriser har avtatt det siste året. Avdempingen i gjeldsveksten og boligprisveksten kan ses i sammenheng med krav til bankenes utlånspraksis og renteøkningene det siste året. Fremover venter vi at det økte rentenivået og fortsatt moderat boligprisvekst vil bidra til å dempe gjeldsveksten videre.

Norges Banks hovedstyre har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019. Beslutningen var enstemmig.

I arbeidet med rådet om motsyklisk kapitalbuffer har Norges Bank og Finanstilsynet utvekslet informasjon og vurderinger.

Med vennlig hilsen

 

Øystein Olsen                                                                                      Torbjørn Hægeland

Kopi: Finanstilsynet

Publisert 19. september 2019 10:00
Publisert 19. september 2019 10:00