Norges Bank

Brev

Høring - forslag om begivenheter for utgivelse av minnemynter i perioden 2020 – 2029

Norges Banks brev av 2. juli 2019

Norges Bank utsteder to kategorier minnemynter for å markere viktige kulturelle, historiske eller nasjonale hendelser. Den ene kategorien er jubileums- og minnemynter hjemlet i dagens sentralbanklov § 16.[1] Disse myntene kan preges i gull eller sølv og skiller seg fra andre norske mynter i både preg og form, men er likevel et tvungent betalingsmiddel i likhet med andre norske mynter. De selges som samlermynt. Den andre kategorien er sirkulasjonsmynter med spesialpreg. Disse utgis som vanlig betalingsmynt med hjemmel i dagens sentralbanklov § 13, som er den generelle lovhjemmelen for utgivelse av mynter.[2]

Det er utarbeidet retningslinjer for utgivelse av minnemynter.[3] Ifølge retningslinjene kan jubileer innenfor Kongehuset og jubileer knyttet til konstitusjonen markeres med jubileums- og minnemynter. Øvrige begivenheter, enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner kan markeres med sirkulasjonsmynter med spesialpreg. Det forutsettes en restriktiv praksis for utgivelse av minnemynter. Retningslinjene i sin helhet fremgår av vedlegg 1.

Med dette brevet sendes forslag til liste over begivenheter i perioden 2020 – 2029 som oppfyller kriteriene som følger av retningslinjene for minnemyntutgivelser, på høring.

Forslaget til liste over begivenheter er utarbeidet av en rådgivende komite etablert av Norges Bank, for å bistå i vurderingene av aktuelle begivenheter i denne perioden. Komiteen består av personer med særlig kompetanse på mynter og mynthistorikk, nasjonens historie og konstitusjonelle forhold.

Komiteen pekte i første omgang på to begivenheter som kan være aktuelle for utgivelse av jubileums- og minnemynter. For sirkulasjonsmynt med spesialpreg pekte de på en markering for hvert av de ti årene i perioden, blant annet med henblikk på å sikre en fordeling som dekker ulike aspekter av det norske samfunnet. Noen av begivenhetene ble fremhevet som særlig viktige, men Norges Bank ba komiteen om å rangere begivenhetene ytterligere i forhold til viktighet, herunder om noen av begivenhetene kan anses å representere endring av praksis. Komiteens endelige innstilling til begivenhetsliste gjengis nedenfor. Nærmere begrunnelser og vurderinger gjengis i vedlegg 2.

Jubileums- og minnemynter

Komiteen pekte på følgende to begivenheter som mulige kandidater for utgivelse av jubileums- og minnemynter:

 • 2020: Frigjøringen 75 år
 • 2023: H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit fyller 50 år

Med henblikk på tidligere minnemyntutgivelser og hva som er vanlig å markere når det gjelder historiske hendelser, ble komiteens innstilling at det ikke prioriteres jubileums- og minnemynter for perioden 2020-2029.

Sirkulasjonsmynter med spesialpreg

Komiteen delte de ti begivenhetene som var aktuelle for utgivelse av sirkulasjonsmynt med spesialpreg inn i fire grupper. Gruppe I består av begivenheter som er særlig aktuelle for en slik utgivelse, mens begivenheter i gruppe IV er de minst aktuelle gitt en restriktiv linje for utgivelse av minnemynter. Innenfor hver gruppe er begivenhetene listet opp kronologisk etter utgivelsesår.

Gruppe I

 • Anne-Cath Vestly 100 år (2020)
 • Statens kartverk 250 år (2023)
 • Magnus Lagabøtes landslov 750 år (2024)

Gruppe II

 • Hans Nielsen Hauge 250 år (2021)
 • Sigrid Undset tildelt Nobels litteraturpris 100 år (2028)

Gruppe III

 • Landets første sparebank 200 år (2022)
 • Meterkonvensjonen 150 år (2025)

Gruppe IV

 • Den Nationale Scene i Bergen 150 år (2026)
 • Lov om allmueskoler på landet 200 år (2027)
 • Ellen Gleditsch 150 år (2029)

Vi ber om å få høringsinstansenes vurderinger av den rådgivende komiteens forslag til liste innen 20. august.

Når høringsinstansenes kommentarer er innhentet, vil Norges Bank utarbeide en liste over begivenheter som vil bli lagt til grunn i planleggingen av minnemyntutgivelser i perioden frem til 2029. Vi gjør oppmerksom på at beslutninger om utgivelser i forbindelse med de aktuelle begivenhetene vil bli fattet enkeltvis på vanlig måte. Her må Norges Bank også vurdere andre forhold rundt hver enkelt utgivelse som vil ha betydning for beslutningen, bl.a. andre markeringer av samme begivenhet, etterspørselen etter mynt, eller risikofaktorer knyttet til gjennomføringen av prosjektene. Dette kan være økonomi, tidsaspekt eller forhold knyttet til salg og markedsføring.

En oversikt over tidligere minnemyntutgivelser følger som vedlegg 3.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
avdelingsdirektør

Leif Veggum
direktør

Høringsinstanser:

Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
OsloMet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø
Arkeologisk museum (UiS)
Kulturhistorisk museum (UiO)
Universitetsmuseet i Bergen (UiB)
Vitenskapsmuseet (NTNU)
Nasjonalmuseet
Norsk folkemuseum
Arkivverket
Nasjonalbiblioteket
Det norske myntverket
Norges Mynthandlerforening
Norsk bergverksmuseum
Norsk Numismatisk Forening

Fotnoter:

 1. Ny sentralbanklov trer i kraft 1. januar 2020. Der utgår dagens § 16 om jubileums- og minnemynter, men Norges Bank vil fortsatt etter eget skjønn kunne beslutte utstedelse av jubileums- og minnemynter.
 2. I ny sentralbanklov blir dette § 3-4.
 3. Retningslinjene vil kunne videreføres uten substansielle endringer når ny sentralbanklov trer i kraft.
Publisert 2. juli 2019 14:30
Publisert 2. juli 2019 14:30