Norges Bank

Brev

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2019

Norges Banks brev av 19. juni 2019 til Finansdepartementet

Norges Banks hovedstyre har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019.

Norges Bank skal utarbeide beslutningsgrunnlag og gi Finansdepartementet råd om nivået på bankenes motsykliske kapitalbuffer fire ganger i året. I henhold til finansforetaksloven skal motsyklisk kapitalbuffer som hovedregel utgjøre mellom 0 og 2,5 prosent av beregningsgrunnlaget, men kan i særlige tilfeller settes høyere. Kravet er i dag 2,0 prosent, og Finansdepartementet besluttet i desember i fjor at kravet skal øke til 2,5 prosent med virkning fra 31. desember 2019. Beslutningsgrunnlaget for Norges Banks råd i andre kvartal 2019 legges frem i Pengepolitisk rapport 2/19.

Bankene bør bygge opp og holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Finansielle ubalanser øker faren for en brå nedgang i etterspørselen og utlånstap i bankene. Dagens krav til motsyklisk kapitalbuffer på 2 prosent og den vedtatte økningen til 2,5 prosent har bakgrunn i at finansielle ubalanser har bygget seg opp over lang tid. Husholdningenes gjeldsbelastning er høy og har økt mye gjennom mange år. Etter å ha vokst kraftig i lengre tid, er eiendomsprisene på historisk høye nivåer.

Ved tilbakeslag i økonomien og utsikter til store tap i bankene kan bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis forsterker nedgangen. Bufferkravet bør ikke uten videre trappes ned selv om det skulle være tegn til at finansielle ubalanser avtar.

Norges Banks vurdering av finansielle ubalanser tar utgangspunkt i et bredt sett av indikatorer. Det legges særlig vekt på utviklingen i kreditt og eiendomspriser, samt andelen markedsfinansiering i bankene.

Husholdningenes gjeld vokser fremdeles raskere enn inntektene, men veksttakten har avtatt noe de siste kvartalene. Veksten i foretakenes kreditt holder seg oppe og er høyere enn veksten i økonomien. Foretakene har god tilgang på finansiering.

Boligmarkedet har de siste to årene vært preget av moderat boligprisvekst og høy omsetning, og et stort antall boliger er blitt lagt ut for salg. Boligpriser relativt til husholdningenes disponible inntekt har avtatt gjennom perioden. I det siste har boligprisveksten vært klart lavere enn veksten i disponibel inntekt. I markedet for næringseiendom har beregnede salgspriser på de mest attraktive kontorlokalene i Oslo steget kraftig de siste årene, men veksten er noe mer moderat nå.

Bankene har god lønnsomhet, lave tap og god tilgang på markedsfinansiering. Bankene ligger godt an til å oppfylle kapitalkravene, herunder økningen i motsyklisk kapitalbuffer som ble besluttet i desember 2018.  

Vurderingen av finansielle ubalanser er ikke vesentlig endret siden forrige kvartal. Husholdningenes gjeldsbelastning er høy og har økt mye gjennom mange år. Etter å ha vokst kraftig i lengre tid, er både boligpriser og næringseiendomspriser på historisk høye nivåer. Vi venter at økte renter og en moderat boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten i husholdningene videre. I markedet for næringseiendom ventes det en noe svakere prisvekst fremover.

Norges Banks hovedstyre har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019. Beslutningen var enstemmig.

I arbeidet med rådet om motsyklisk kapitalbuffer har Norges Bank og Finanstilsynet utvekslet informasjon og vurderinger.

 

Med vennlig hilsen

 

Øystein Olsen                                                                             Torbjørn Hægeland

Kopi: Finanstilsynet

Publisert 20. juni 2019 10:00
Publisert 20. juni 2019 10:00