Norges Bank

Brev

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2019

Norges Banks brev av 20. mars 2019 til Finansdepartementet

Norges Banks hovedstyre har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019.

Norges Bank skal utarbeide beslutningsgrunnlag og gi Finansdepartementet råd om nivået på bankenes motsykliske kapitalbuffer fire ganger i året. I henhold til finansforetaksloven skal motsyklisk kapitalbuffer som hovedregel utgjøre mellom 0 og 2,5 prosent av beregningsgrunnlaget, men kan i særlige tilfeller settes høyere. Kravet er i dag 2,0 prosent, og Finansdepartementet besluttet i desember i fjor at kravet skal øke til 2,5 prosent med virkning fra 31. desember 2019. Beslutningsgrunnlaget for Norges Banks råd i første kvartal 2019 legges frem i Pengepolitisk rapport 1/19.

Bankene bør bygge opp og holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Finansielle ubalanser øker faren for en brå nedgang i etterspørselen og utlånstap i bankene.

Ved tilbakeslag i økonomien og utsikter til store tap i bankene kan bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis forsterker nedgangen. Bufferkravet bør ikke uten videre trappes ned selv om det skulle være tegn til at finansielle ubalanser avtar. Et råd om å redusere bufferkravet vil blant annet baseres på informasjon om markedsuro, vesentlig innstramming i tilbudet av kreditt og utsikter til store tap i bankene.

Norges Banks vurdering av finansielle ubalanser baserer seg i hovedsak på utviklingen i kreditt og eiendomspriser, samt andelen markedsfinansiering i bankene.

Dagens krav til motsyklisk kapitalbuffer på 2 prosent og den vedtatte økningen til 2,5 prosent har bakgrunn i at finansielle ubalanser har bygget seg opp over lang tid. Husholdningenes gjeldsbelastning er høy og har økt mye gjennom mange år. Etter å ha vokst kraftig i lengre tid, er eiendomsprisene nå på historisk høye nivåer.

Husholdningenes gjeld vokser fremdeles raskere enn inntektene, selv om veksttakten har avtatt noe. Veksten i foretakenes kreditt holder seg oppe og er høyere enn veksten i økonomien. Foretakene har god tilgang på finansiering.

Aktiviteten i boligmarkedet er høy, men boligprisveksten er moderat. I markedet for næringseiendom har veksten i beregnede salgspriser på de mest attraktive kontorlokalene i Oslo avtatt siste kvartal, etter å ha steget kraftig de siste årene. Avkastningskravet har den siste tiden vært nokså stabilt, etter å ha falt i flere år. Det siste kvartalet har også leieprisene vært stabile.

Det er god vekst i norsk økonomi. Bankene har god lønnsomhet, lave tap og god tilgang på markedsfinansiering. Bankene ligger godt an til å møte endringer i kapitalkravene, herunder økningen i motsyklisk kapitalbuffer som ble besluttet i desember 2018.

Vurderingen av finansielle ubalanser er ikke vesentlig endret siden forrige kvartal. Fremover ventes det at gradvis økte renter og en moderat boligprisvekst vil dempe videre gjeldsvekst i husholdningene. I markedet for næringseiendom er det tegn til at den sterke prisveksten vil kunne avta.

Etter en samlet vurdering har Norges Banks hovedstyre besluttet å gi Finansdepartementet råd om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019. Beslutningen var enstemmig.

I arbeidet med rådet om motsyklisk kapitalbuffer har Norges Bank og Finanstilsynet utvekslet informasjon og vurderinger.

 

Med vennlig hilsen

Øystein Olsen

Torbjørn Hægeland

 

Kopi: Finanstilsynet

Publisert 21. mars 2019 10:00
Publisert 21. mars 2019 10:00