Norges Bank

Brev

Høring - Regionkriterium for identifisering av systemviktige finansforetak

Norges Banks brev av 15. februar 2019 til Finansdepartementet

Vi viser til høring av 15. november 2018 der Finansdepartementet ber om merknader til høringsutkast om regionkriterium for identifisering av systemviktige finansforetak.

Finanstilsynet har i brev 19. oktober 2018 til Finansdepartementet foreslått at foretak med en markedsandel innen utlån til bedrifter på minst 10 prosent i én eller flere regioner, skal anses som systemviktige. Forslaget kommer i tillegg til nåværende kriterier for systemviktige banker. På grunnlag av tall for 4. kvartal 2017 innebærer Finanstilsynets forslag at Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 SR-Bank, Sparebank 1 Østlandet, Sparebanken Sør og Sparebanken Vest skal anses som systemviktige, i tillegg til DNB Bank og Kommunalbanken. Finanstilsynets forslag kan for det første innebære at de identifiserte sparebankene får økt sitt bufferkrav til ren kjernekapitaldekning med 2 prosentpoeng. For det andre kan Finanstilsynets forslag innebære at de identifiserte sparebankene får en økning i det uvektede kravet til kjernekapitaldekning på 1 prosentpoeng.

Nye lovregler om innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker i Norge trådte i kraft 1. januar 2019. Med det nye regelverket skal Finanstilsynet utarbeide krisetiltaksplaner for de bankene som anses for viktige til å bli avviklet. Norges Bank mener det er viktig å samordne regelverkene slik at den samme definisjonen på systemviktighet blir benyttet både for krisehåndtering og kapitalkrav. I rapporten Finansiell stabilitet 2018 anbefaler Norges Bank at banker som blir klassifisert som for viktige til å bli avviklet, også vurderes underlagt tilsvarende kapitalkrav som systemviktige banker, slik Finanstilsynet har foreslått. Norges Bank støtter på denne bakgrunn forslagene i høringsnotatet.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør, Finansiell stabilitet

Nicolas Stefano
Seniorrådgiver

Publisert 15. februar 2019 15:05