Norges Bank

Brev

Høring - Utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner

Norges Banks brev av 28. mai 2018 til Finansdepartementet

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 26.02.2018 med forslag til regler for tilpasning av nasjonale regnskapsregler til IFRS for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak.

I dag er det to alternative regelsett: IFRS og de nasjonale regnskapsreglene som er regnskapslovens ordinære regler med tilhørende regnskapsstandarder og tapsregler. Unoterte banker kan benytte de nasjonale reglene, mens noterte banker må benytte IFRS.

I høringsnotatet redegjøres det for at Finanstilsynet allerede i 2012 utarbeidet et høringsnotat med forslag til IFRS-tilpasning for unoterte banker. Finansdepartementet vedtok ikke forslaget blant annet på grunn av uklarhet om når standarden for finansielle instrumenter med nye tapsregler (IFRS 9) ville være ferdig og tre i kraft. I 2012 støttet Norges Bank i hovedsak en samordning av de nasjonale reglene med IFRS for å sikre sammenlignbarhet mellom bankene.

IFRS 9 trådte i kraft for noterte banker 1. januar 2018. Finansdepartementets vurdering er at noterte og unoterte banker må følge tapsregler med materielt samme innhold, og at det ikke er et alternativ å videreføre nasjonalt uendrede tapsregler som bygger på IAS 39. Like regler bidrar eksempelvis til likebehandling i spørsmål som gjelder krisehåndtering. Norges Bank støtter denne vurderingen.

Hovedtrekkene i forslaget er at IFRS i utgangspunktet vil gjelde fullt ut for unoterte banker. Gjeldende krav til oppstillingsplaner foreslås opprettholdt med justeringer som følge av krav i IFRS. Det foreslås noen lettelser i notekravene for unoterte banker. Ett regelsett med utgangspunkt i IFRS vil bidra til at like tilfeller behandles likt ved måling av tap og i andre sammenhenger. Forslaget innebærer at utlånsforskriften oppheves og at IFRS 9 i stedet skal gjelde direkte for unoterte banker. Begrunnelsen er at det er uhensiktsmessig å opprettholde og vedlikeholde et tosporet reguleringssystem. Det anføres at brukerne av regnskapet uansett må se til IFRS for å forstå bestemmelsene. Det foreslås at nye regler trer i kraft 1. januar 2019.

Norges Bank støtter forslaget og vektlegger spesielt betydningen av like regler som sikrer sammenlignbarhet mellom bankene.

Med hilsen

Sindre Weme, Direktør

Kjell Bjørn Nordal, Spesialrådgiver

 

Publisert 29. mai 2018 09:30