Norges Bank

Brev

Høring - utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet

Norges Banks brev av 15. mars 2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vi viser til departementets brev av 19. desember 2017 vedlagt høringsnotat med forslag til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet.

Finansiell stabilitet er et av Norges Banks hovedmål i arbeidet med å fremme økonomisk stabilitet. Analyser av finansiell stabilitet er avhengig av god informasjon om kredittrisikoen i bankers utlån til kunder. Kredittopplysninger som omtalt i utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet er viktig informasjon. Norges Bank kjøper i dag informasjon fra kredittopplysningsforetak i analyser av kredittrisiko av bankenes utlån til foretakssektoren og ønsker å videreføre denne type analyser. Det kan i fremtidige analyser også være aktuelt å bruke kredittopplysninger fra husholdninger, men formålet vil da være makroanalyse og ikke analyse av enkelthusholdninger. Norges Bank mener at det er naturlig at utlevering av kredittopplysninger i den nye loven følger behandlingen av gjeldsopplysninger i gjeldsinformasjonsloven (LOV-2017-06-16-47) med tilhørende forskrift. Vi ber derfor om at Norges Banks tilgang til kredittopplysninger eksplisitt tas inn i § 15 i den nye loven om utlevering av kredittopplysninger på tilsvarende måte som i gjeldsinformasjonsloven § 12 fjerde ledd, hvor det heter: «Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå kan kreve utlevert gjeldsopplysninger for analyse-, overvåknings- og statistikkformål. Annen offentlig myndighet kan få utlevert gjeldsopplysninger når det er særskilt hjemmel for det». Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at kredittopplysninger som Norges Bank mottar, vil være underlagt lovbestemt taushetsplikt etter sentralbankloven § 12 (LOV-1985-05-24-28).

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør

Bjørn Helge Vatne
Spesialrådgiver

 

Publisert 15. mars 2018 17:15