Norges Bank

Brev

Høring – gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Norges Banks brev av 21. august 2017 til Finansdepartementet

Vi viser til departementets brev av 7. juni 2017.

Norges Bank har ikke kommentarer til forslaget til gjennomføring av referanseindeks-forordningen i norsk rett. Vi viser for øvrig til vårt svar av 30. mars 2017 på Finanstilsynets henvendelse om hvilke indekser i Norge som er, eller kan være, referanseverdier i forordningens forstand.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør

Sindre Weme
Direktør

Vedlegg:  Brev av 30. mars 2017 om nye EU-regler om referanseverdier på finansområdet

Publisert 31. august 2017 07:50