Norges Bank

Brev

Høring av utkast til gjennomføring av winding-up direktivets lovvalgsbestemmelser

Norges Banks brev av 10. mai 2017 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev 27. februar 2017 vedlagt høringsnotat og utkast til endringer i finansforetaksloven og finansforetaksforskriften utarbeidet av Finanstilsynet.

Norges Bank har ingen særlige synspunkter på det foreslåtte nye kapitlet i finansforetaksforskriften, som har til hensikt å gjennomføre EØS-regler som svarer til winding-up direktivets lovvalgsbestemmelser. Norges Bank vil likevel påpeke følgende:

I en situasjon der Norges Bank ser behov for å gi F-lån mot pant i utradisjonelle sikkerheter, kan boliglånsporteføljen i bankene bli aktuell som sikkerhet, jf. ny § 4a i lov 26. mars 2004 nr. 17 om finansiell sikkerhetsstillelse. Bestemmelsen har til hensikt å gi Norges Bank pant med rettsvern i en banks boliglånsportefølje uten at hver enkelt låntaker må varsles særskilt. Dessuten vil Norges Bank også få pant i den underliggende sikkerhet, dvs. de boligene den aktuelle banken har pant i.

Forslaget til ny § 21a-6 i finansforetaksforskriften gjennomfører winding-up direktivets artikkel 21 og gjelder tinglige rettigheter (herunder panterettigheter) i den insolvente institusjonens materielle og ikke-materielle eiendeler som på tidspunktet for vedtaket om reorganisering eller avvikling befinner seg utenfor det landet hvor institusjonen er hjemmehørende. Etter bestemmelsen skal et reorganiserings- eller avviklingstiltak rettet mot institusjonen ikke ha noen innvirkning på slike rettigheter. For eksempel skal et reorganiseringstiltak i utenlandsk bank med virksomhet i Norge gjennom filial, ikke ha noen innvirkning på Norges Banks rett til å drive inn fordringene i en boliglånsportefølje basert på etablert pant/finansiell sikkerhetsstillelse etter lov om finansiell sikkerhetsstillelse. Et spørsmål er imidlertid hva som skjer med Norges Banks sikkerhet i eventuelle underliggende, jf. § 4a i lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Forslag til § 21a-6 tredje ledd lyder:

Rett til å oppnå en tinglig rettighet etter første ledd, som er innført i et offentlig register, med tvangskraft overfor tredjemann, skal likestilles med en tinglig rett.»

Av ny § 4a annet ledd, annet punktum i lov om finansiell sikkerhetsstillelse følger det at Norges Bank har sikkerhet i de underliggende eiendommene uten særskilt rettsvernsakt (registrering eller annet). Sett i lys av forslaget til tredje ledd i § 21a-6 kan det synes uklart hvorvidt Norges Banks sikkerhet til eiendomsmassen står seg overfor administrasjonsstyrets rett til den samme eiendomsmassen, siden Norges Banks rett ikke er registrert i et offentlig register. Etter forslag til § 21a-4 første ledd bokstav l) skal reglene for ugyldighet, omstøtelse eller manglende tvangskraft for rettshandler som er til skade for alle kreditorer følge lovgivningen i hjemstaten til kredittinstitusjonen, jf. også § 21a-6 fjerde ledd. Det følger imidlertid av forslag til § 21a-5 bokstav c at rettigheter med hensyn til fast eiendom mv., som er registreringspliktig i et offentlig register, utelukkende skal reguleres av lovgivningen i den medlemsstat under hvis myndighet registeret føres,

Norges Bank legger til grunn at Norges Banks rettigheter etter § 4a i lov om finansiell sikkerhetsstillelse også etter gjennomføring av lovvalgsreglene i winding-up direktivet vil reguleres av norsk rett, jf. ny § § 21a-5 bokstav c i finansforetaksforskriften. Norges Bank anser imidlertid ikke løsningen som åpenbar.  Usikkerheten knyttet til lovvalgsspørsmålet kan medføre at Norges Bank, når en bruker boliglånsporteføljer som sikkerhet for F-lån, må vurdere en større avkortning i pantet stilt av filialer av utenlandske banker enn det som er nødvendig for tilsvarende pant fra norske banker. For en gitt masse av sikkerheter kan således likviditetstilførselen via filialer fra utenlandske banker bli noe mindre effektiv enn den vil være via norske banker.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør 

Bent Vale
Spesialrådgiver

Publisert 26. mai 2017 08:30