Norges Bank

Brev

Høring - nye kapitalkrav for pensjonskasser

Norges Banks brev av 4. januar 2017 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 28. september 2016 hvor det bes om vurdering av behovet for nye og mer betryggende kapitalkrav for pensjonskasser, og hvordan slike krav bør utformes. Det bes også om høringsinstansenes syn på hensiktsmessigheten av å innføre en egen kategori for investeringer i infrastrukturprosjekter.

Det er ønskelig å gjøre kapitalkravet for pensjonskasser mer risikofølsomt og Norges Bank støtter forslaget om å anvende et forenklet Solvens II krav som omtalt i høringsnotatet. Dette vil bidra til lik beskyttelse for alle pensjonskunder, uavhengig av om de har avtale i et livsforsikringsforetak eller i en pensjonskasse.

Ut fra prinsippet om likebehandling bør kategorien infrastrukturprosjekter etter Norges Banks vurdering kunne inngå i reglene for pensjonskasser på samme måte som de inngår i Solvens II for livsforsikringsforetak.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør

Sindre Weme
Direktør

 

Publisert 6. januar 2017 09:12