Norges Bank

Brev

Innspill til modernisering av forskriften om pengepolitikken

Norges Banks brev av 9. desember 2016 til Finansdepartementet

Vi viser til brev av 31. august 2016 der Finansdepartementet ber Norges Bank om innspill på avgrensede områder i departementets arbeid med å vurdere en modernisering av forskriften for pengepolitikken. Det bes om innspill på følgende tre punkter innen 9. desember 2016:

a) Internasjonale erfaringer med pengepolitikk med styringsrenter nær null
b) Betydningen av stabile inflasjonsforventninger
c) Hva sier nyere internasjonal litteratur om mulige andre styringsmål for pengepolitikken?

Vedlagt følger Norges Banks svar på de ovenstående punktene. Vi gjør oppmerksom på at Norges Banks hovedstyre ikke har behandlet saken. Norges Bank har i redegjørelsen verken vurdert eller tatt stilling til om det etter bankens syn er behov for endringer i mandatet for pengepolitikken.

I brevet ber Finansdepartementet også om Norges Banks vurdering av erfaringene med pengepolitikken i Norge siden 2001. Norges Bank vil oversende disse vurderingene innen utgangen av januar 2017.

Med hilsen

Øystein Olsen

Ida Wolden Bache

Publisert 9. desember 2016 11:00
Publisert 9. desember 2016 11:00