Norges Bank

Brev

Høring - enkelte endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak

Norges Banks brev av 29. september 2016 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 19. august 2016 hvor det foreslås endringer i reglene i finansforetaksloven om offentlig administrasjon av forsikringsforetak. Det foreslås en presisering i § 21-20 om at administrasjonsstyret kan foreslå å konvertere fripoliser til fripoliser med investeringsvalg som ledd i en overdragelse av forsikringsbestanden til et annet forsikringsforetak. Det foreslås videre at reglene i § 21-19 om skadeforsikringer også gjøres gjeldende for risikoforsikringer i livsforsikring.

Norges Bank støtter forslaget om å klargjøre rettstilstanden for risikoforsikringer i livsforsikring ved å endre § 21-19. Norges Bank støtter også forslaget om å presisere i § 21-20 at administrasjonsstyret i tillegg til å foreta en reduksjon i kravene også kan foreslå å endre vilkårene i forsikringsavtalene som ledd i en overdragelse av forsikringsbestanden til et annet forsikringsforetak.

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør

Kjell Bjørn Nordal
Spesialrådgiver

Publisert 29. september 2016 13:10