Norges Bank

Utkast til forskrift om bankenes plikt til kontantdistribusjon

Vedlegg til brev av 29. september 2016 til Finansdepartementet

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet XX.XX.XXXX med hjemmel i lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 16-4 annet ledd.

[Det foreslås at bestemmelsen plasseres i kapittel 16 i samleforskrift til finansforetaksloven]

§ 16-x Beredskap for kontantdistribusjon

Banker skal etablere rutiner, avtaler og systemer for å sikre oppfyllelse av plikten i finansforetaksloven § 16-4 første ledd i en krisesituasjon. Løsningen skal minst sikre tilgjengelighet for kontanter som følge av:

a)      svikt i det elektroniske betalingssystemet

b)      vesentlig økt etterspørsel etter kontanter

c)      svikt i bankenes forsyningssystem for kontanter

Løsningen skal sikre tilgjengelighet av kontanter innen rimelig tid og innenfor rimelig reiseavstand slik at kundens behov for tilgang til betalingsmidler dekkes.

Innskudd skal kunne gjøres med alle seddel- og myntvalører som er tvungent betalingsmiddel i samsvar med sentralbankloven § 14.

Uttak skal kunne gjøres med valører som er hensiktsmessige for formålet med uttaket.

Ved uttak av store beløp kan bankene kreve at kundene forhåndsbestiller dette.

Med kunde i denne bestemmelsen forstås kunder som har rammeavtale med banken og ikke er finansforetak, jf. finansavtaleloven § 9.

Løsningen skal dokumenteres og testes regelmessig og ved endringer som kan ha betydning for distribusjonen av kontanter. Resultatet av testene skal dokumenteres.

Finansdepartementet kan i særlige tilfeller begrense bankenes plikt til å distribuere kontanter.

§ 23-x  Ikrafttredelse

Endring i [samleforskriften], ny § 16-x, trer i kraft XX.XX.XXXX.

Publisert 4. oktober 2016 12:00