Norges Bank

Brev

Infrastruktur for betalinger i sann tid

Norges Banks brev av 2. september 2016 til Finans Norge

Vi viser til møtet mellom Finans Norge, Bits og Norges Bank 24. august. Banknæringen har i lengre tid utredet muligheter for raskere betalinger. Arbeidet med å utvikle og implementere felles infrastruktur for betalinger der også penger mellom aktørene overføres i sann tid har likevel kommet lengre i enkelte andre land.

Norges Bank mener det nå er nødvendig å intensivere arbeidet med å etablere en felles infrastruktur for betalinger med raskere oppgjør. Det bør etter bankens syn etableres et system som reduserer risikoen som oppstår mellom bankene når betalingersmottaker får pengene før bankoppgjøret. En bør derfor sikte mot en løsning med et grensesnitt mot, og funksjonalitet i, sentralbankoppgjøret som sikrer umiddelbart oppgjør i sentralbankpenger.

Norges Bank foreslår på denne bakgrunn å etablere en arbeidsgruppe med representanter fra finansnæringen og Norges Bank for å etablere en tilfredsstillende infrastruktur for realtidsbetalinger uten oppgjørsrisiko for mottakende bank. Slik funksjonalitet er for eksempel etablert i Sverige, Danmark og Storbritannia. Av hensyn til fremdriften i implementeringen, bør gruppen etter Norges Banks syn ferdigstille sitt arbeid innen utgangen av juni 2017. I neste fase må det utarbeides en plan for implementering som omfatter både etablering av fellesløsningen i næringen og tilpasningene i Norges Banks oppgjørssystem. Etter bankens syn bør en slik løsning være etablert innen utgangen av 2018.

Finans Norge utarbeider utkast til mandat for arbeidsgruppen. Vi ber om at et slikt utkast sendes Norges Bank innen 1. oktober.

Øystein Olsen

                                                                                        Kristin Gulbrandsen

Publisert 2. september 2016 10:00
Publisert 2. september 2016 10:00