Norges Bank

Brev

Høring – Utkast til nytt krav for pensjonskasser i kapitalforvaltningsforskriften om risikoanalyser

Norges Banks brev av 6. juni 2016 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 19. april 2016 hvor det bes om eventuelle merknader til forslag om at styret i pensjonskasser skal vurdere å iverksette tiltak som kan redusere risikoen eller øke bufferkapitalen, dersom risikoanalyser basert på virkelig verdi gir grunn til å tro at pensjonskassens fremtidige finansielle stilling vil være utsatt.

Norges Bank støtter forslaget til krav som fordrer at pensjonskassene tar hensyn til markedsmessige verdivurderinger av eiendeler og forpliktelser inntil det nye kapitalkravet for pensjonsforetak blir innført. Vi har tidligere gitt uttrykk for at likeartet virksomhet som livsforsikring og pensjon bør gis mest mulig lik behandling uavhengig av om virksomheten er organisert i livsforsikringsforetak eller pensjonsforetak.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør

Sindre Weme
Direktør

Publisert 7. juni 2016 09:30