Norges Bank

Brev

Høring – endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

Norges Banks brev av 4. november 2014 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 22. september 2014 vedlagt høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet, der det foreslås endringer i verdipapirforskriften § 7-13 første ledd som følge av endringer i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (prospektforordningen) ved endringsforordning (EU) nr. 759/2013.

Norges Bank ønsker ut fra saksområdet ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør

Ylva Søvik
Assisterende direktør

 

Publisert 6. november 2014 14:00