Norges Bank

Brev

Høring – forslag om endring av reglene for skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev

Norges Banks brev av 6. juni 2013 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 30.05.2013 med forslag om endring av reglene for skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev. Forslaget innebærer at slik under- og overkurs skattlegges det året mengdegjeldsbrevet realiseres.

Departementet skriver i høringsnotatet at forslaget vil legge grunnlag for opphevelse av forbudet i emisjonsforskriften mot utstedelse av obligasjoner med underkurs. I departementets høring av 21.12.2011 om endringer i emisjonsforskriften uttalte Norges Bank i brev av 12.01.2012 at underkursreguleringen bør oppheves. Det vil legge til rette for et mer velfungerende marked. Videre uttalte Norges Bank at skattehensyn bør følges opp med et regelverk som ikke i seg selv hindrer produktene. Norges Bank tar ikke stilling til skatteøkonomiske forhold, men ser det som positivt at skattehensyn ikke lenger vil være til hinder for å oppheve emisjonsforskriften.

 

Med hilsen

Amund Holmsen

Sindre Weme

Publisert 10. juni 2013 09:00