Norges Bank

Brev

Høring – Utkast til lovregler – Solvens II

Norges Banks brev av 3. januar 2012 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 24. oktober 2011 hvor det bes om eventuelle merknader til det materielle innholdet i høringsnotatet til Finanstilsynet vedrørende gjennomføring av Solvens II i norsk rett.

Innføringen av Solvens II-direktivet i norsk rett bygger på prinsippet om fullharmonisering med liten mulighet til nasjonal tilpasning. Flere typer av selskap omfattes imidlertid ikke automatisk av Solvens II-direktivet. Høringsnotatet inneholder anbefalinger om disse selskapene bør omfattes av Solvens II, eller prinsippene som Solvens II bygger på. Dette gjelder pensjonsforetak (pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak), små forsikringsselskap som tilfredsstiller unntakskriteriene i Solvens II samt gjensidige sjøtrygdelag.

Norges Bank støtter anbefalingene i høringsnotatet knyttet til innskuddspensjonsforetakene, de små forsikringsselskapene og de gjensidige sjøtrygdelagene.

Målt ut fra størrelsen på forvaltningskapitalen er pensjonskassene den viktigste gruppen av selskap. Problemstillingen er om pensjonskassene på lik linje med livselskapene skal omfattes av reglene i Solvens II i en overgangsperiode inntil et eventuelt nytt felles europeisk regelverk for pensjonskassene innføres (pensjonskassedirektivet). Norges Bank støtter synspunktet om mest mulig lik behandling av livselskap og pensjonskasser, noe som innebærer at reglene i Solvens II i utgangspunktet også bør gjelde for pensjonskassene. Pensjonskassedirektivet forventes å bygge på de samme prinsippene som Solvens II, slik at pensjonskassene etter en periode må følge disse prinsippene. Ifølge høringsnotatet vil pensjonskassene ha behov for en lenger periode enn livselskapene til å vurdere og tilpasse kapitalen til kapitalkravet i henhold til full Solvens II. Dette fordi livselskapene i en viss grad har kunnet forberede seg siden den første beregningsstudien (QIS1) i 2005. Høringsnotatet anbefaler en løsning der Finanstilsynets stresstest I (som ligger nær reglene i Solvens II) innføres som et tilsynsverktøy og at Finanstilsynet vil foreta en aktiv tilsynsmessig oppfølging for å sikre at pensjonskassene tilpasser seg resultatet av stresstestberegningene. Norges Bank støtter en slik tilnærming, men forutsetter at en slik praksis bare vil gjelde for en kort periode.

Norges Bank støtter for øvrig forslagene fra Finanstilsynet knyttet til markedsverdiberegning av forsikringsforpliktelsene, opphevingen av kapitaldekningsregelverket, og de kvalitative kravene til risikostyring og internkontroll.

Finanstilsynet anbefaler under tvil at de kvantitative plasseringsbegrensningene bør videreføres for pensjonskassene. Slike begrensninger vil imidlertid ikke bli videreført for livselskapene. Dersom forsikringsforpliktelsene måles til markedsverdi og dersom kapitalkravet ligger nært Solvens II-kravet, bør pensjonskassene også på lik linje med livselskapene kunne gjøre de nødvendige tilpasningene på aktivasiden i balansen. Ifølge høringsnotatet vil en innføring av en modul for konsentrasjonsrisiko i stresstest I tale for at de kvantitative begrensningene kan og bør oppheves. Norges Bank anbefaler at konsentrasjonsrisiko tas hensyn til i beregningen av kapitalbehovet og at de kvantitative plasseringsbegrensningene for pensjonskassene ikke videreføres.

Med hilsen

Arild J. Lund

Kjell Bjørn Nordal

Publisert 4. januar 2012 12:00