Norges Bank

Brev

Norges Banks høringssvar om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og vurdering av fritidseiendommer

Norges Banks brev av 9. november 2012 til Finansdepartementet

Norges Bank støtter Finanstilsynets forslag om å endre OMF-forskriften (FOR 2007-05-25 nr 550) for å tydeliggjøre at lån med pant i fritidseiendom skal ha samme øvre grense for belåningsgrad som eiendomshypoteklån (60 prosent), og ikke som bolighypoteklån (75 prosent).

Finanstilsynet foreslår å tydeliggjøre dette ved å legge til i forskriften: "Lån med pant i fritidseiendom regnes som eiendomshypoteklån". Som Finanstilsynet skriver i høringsnotatet, utelukker ikke finansieringsvirksomhetsloven at lån med pant i fritidseiendom faller inn under kategorien bolighypoteklån. Vi foreslår derfor at tillegget i forskriften skrives om for å unngå at forskriften kan komme i konflikt med loven, for eksempel: "Lån med pant i fritidseiendom skal følge reglene som gjelder for eiendomshypoteklån".

Finanstilsynet foreslår at forskriftsendringen bare skal gjelde for nye engasjementer som legges i sikkerhetsmassen for OMF. Siden det for OMF er mulig å erstatte engasjementer i sikkerhetsmassen med nye engasjementer, foreslår Norges Bank at det vurderes å sette en frist for når sikkerhetsmassen for OMF skal være fri for eventuelle fritidseiendommer med belåningsgrad over 60 prosent. Det kan bidra til å gjøre OMF sikrere, og kvaliteten på sikkerhetsmassen vil være tydeligere for investorene i OMF.

 

Med hilsen

 

Arild J. Lund

Ylva Søvik

Publisert 9. november 2012 15:00