Norges Bank

Brev

Høring – regnskapsføring i finansstiftelser

Norges Banks brev av 25. januar 2011 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 14. desember 2010 vedlagt Finanstilsynets forslag til endringer i henholdsvis § 1-1 i årsregnskapsforskriften for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike og § 1-1 i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper. Endringene innebærer at finansstiftelser som har bestemmende innflytelse i en bank, et finansieringsforetak eller et forsikringsselskap omfattes av årsregnskapsforskriftene og vil være underlagt samme regler for regnskapsføring som datterselskapet.

Norges Bank støtter Finanstilsynets forslag til forskriftsendringer og har ingen merknader til forskriftsutkastet.                                                             


Med hilsen


Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 26. januar 2011 15:08