Norges Bank

Brev

Høring – forslag til endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn

Norges Banks brev av 16. august 2011 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 29. juni 2011 vedlagt Finanstilsynets forslag til endringer i årsregnskapsforskrifter for hhv. banker, forsikringsselskaper, verdipapirfond og verdipapirforetak. Det foreslås at finansstiftelser som eier kun ett datterselskap unntas fra konsernregnskapsplikt samt enkelte andre tilpasninger i årsregnskapsforskriftene.

Norges Bank har ingen merknader til forslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kari Olsen

 

Publisert 17. august 2011 09:18