Norges Bank

Brev

Høring - rapportering av risikokonsentrasjoner

Norges Banks brev av 9. september 2011 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 28. juni 2011 vedlagt Finanstilsynets høringsnotat med forslag om plikt til å rapportere om betydelige risikokonsentrasjoner i tverrsektorielle finansielle grupper. Forslaget har til hensikt å gjennomføre konglomeratdirektivets artikkel 7 annet ledd (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF) som omfatter slik rapportering.

Norges Bank støtter Finanstilsynets forslag om at alle tverrsektorielle finansielle grupper, dvs. alle institusjoner som omfattes av konsolideringsplikten etter konsolideringsforskriften § 2, skal rapportere betydelige risikokonsentrasjoner ved å sende en årlig risikorapport som omhandler risikokonsentrasjoner til Finanstilsynet, første gang per 31. desember 2011. Videre er vi enige med Finanstilsynet i at det på sikt og etter hvert som man høster erfaring, bør vurdere om det er aktuelt å foreta en individuell fastsettelse av risikotyper og terskelverdier for den enkelte tverrsektorielle finansielle gruppe.

Finanstilsynet legger til grunn at rapporteringsplikten kan pålegges med hjemmel i finanstilsynsloven § 4-3, hvoretter tilsynet kan ”pålegge de institusjoner som det har tilsyn med:(....) å sende inn oppgaver og opplysninger på den måten Finanstilsynet bestemmer og som tilsynet mener det trenger for å kunne utføre sitt verv”. Det synes uklart om Finanstilsynet tenker å gjøre dette ved for eksempel årlig (felles eller individuelle) brev til de aktuelle institusjoner, eller om rapporteringskravet skal fastsettes i en forskrift. Etter Norges Banks syn er det siste klart å foretrekke, også for å sikre en notorisk implementering av EØS-forpliktelsen, samt for å gjøre slike generelle rapporteringsplikter klare for aktørene på permanent og formell basis. Vi viser for øvrig til at Norges Bank støttet Finanstilsynets forslag til forskrift om plikt for finansinstitusjoner, verdipapirforetak m.fl. til å rapportere om risikokonsentrasjoner og eksponeringer mot deltakende og tilknyttede foretak, som var på høring i 2006, jf. Finansdepartementets høringsbrev av 29. juni 2006 og Norges Banks høringssvar i brev av 25. september 2006. Forskriften ble imidlertid ikke vedtatt den gang.

Det fremgår av Finanstilsynets høringsnotat at konglomeratdirektivet ikke inneholder noen nærmere definisjoner av hva som skal anses som ”betydelige risikokonsentrasjoner”, og følgelig hva slags risikokonsentrasjoner som er rapporteringspliktige. I høringsnotatet gir Finanstilsynet ingen nærmere retningslinjer annet enn at det skal utarbeides en risikorapport ”som omhandler risikokonsentrasjoner som beskrevet i konglomeratdirektivet med tilhørende vedlegg”. Det kan stilles spørsmål om dette i praksis vil være en tilfredsstillende og tilstrekkelig veiledning for institusjonene som sikrer at rapporteringen blir konsistent og sammenfallende for de ulike institusjoner/grupper, og at den således ivaretar tilsynsmessige hensyn. Etter Norges Banks syn bør forskriften suppleres med en definisjon av ”betydelig risikokonsentrasjon”.


Med hilsen

Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 12. september 2011 10:00