Norges Bank

Brev

Høring – forslag til endring i verdipapirforskriften om rapporteringsplikt for handler i derivater som gjelder finansielle instrumenter notert på regulert marked

Norges Banks brev av 1. juni 2011 til Finansdepartementet.

 Vi viser til Finansdepartementets brev av 10. mars 2011 vedlagt høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet, der det forslås at transaksjonsplikten i verdipapirforskriften kapittel 10, underkapittel IX utvides til å omfatte også derivater med finansielt instrument notert på regulert marked som underliggende, såkalte OTC-derivater.

Formålet med å inkludere OTC-derivater i transaksjonsrapporteringen til Finanstilsynet er å sikre innsyn i handel med slike instrumenter for å styrke tilsynsmyndighetenes overvåking og tilsyn med adferden i verdipapirmarkedet.

Norges Bank støtter på bakgrunn av dette Finanstilsynets forslag om å utvide transaksjonsplikten til å omfatte også OTC-derivater.

Transaksjoner rapportert i Finanstilsynets transaksjonsrapporteringssystem (TRS) offentliggjøres ikke. Av høringsnotatet fremgår det at EU-kommisjonen i sitt forslag til revidering av MiFID (publisert 8. desember 2010) har foreslått endringer blant annet i direktivets bestemmelser om offentliggjøring av utførte transaksjoner (såkalt ”post-trade transparency”). Endringene antas å ville innebære at offentliggjøringsplikten utvides til flere typer instrumenter, herunder visse typer derivater. Finanstilsynet foreslår at en eventuell omgjøring av verdipapirforetakenes rapporteringsplikt til børsen til en mer generell offentliggjøringsplikt for utførte transaksjoner i derivater med noterte finansiell instrumenter som underliggende vurderes når resultatet fra kommisjonens forslag til revidering av MiFID er klart.

Norges Bank støtter prinsippet om at informasjon om utførte transaksjoner i OTC-derivater bør offentliggjøres. Det vil bidra til økt transparens i derivatmarkedet. Vi støtter imidlertid Finanstilsynets forslag om å avvente innføring av en generell offentliggjøringsplikt for OTC-derivater inntil EU-kommisjonens forslag til revidering av MiFID er endelig avklart.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 6. juni 2011 11:00