Norges Bank

Brev

Norges Banks høringssvar om endringer i kapitalkravsforskriften mm.

Norges Banks brev til Finansdepartementet 20. mai 2010.

Norges Bank støtter forslaget til endringer i kapitalkravsforskriften med mer, og vektlegger nordisk harmonisering ved implementeringen av endringene.

Verdipapirfond med obligasjoner som underliggende gir mindre banker bedre mulighet til å holde bredt diversifiserte eiendeler som er pantsettbare i Norges Bank. Dersom det i henhold til forskrift for store engasjementer § 4 andre ledd må beregnes engasjement med ordningen (utsteder) for verdipapirfond med obligasjoner som underliggende, kan dette medføre unødvendige begrensninger for mindre bankers mulighet for å holde en diversifisert portefølje av pant.

                                                              


Med hilsen

 

Snorre Evjen

   Henrik Borchgrevink

Publisert 20. mai 2010 14:35