Norges Bank

Brev

Høring – fordeling av overkurs i sparebanker

Norges Banks brev til Finansdepartementet av 1. oktober 2010.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 1. juli 2010, der det bes om eventuelle merknader til utkast til endring i forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper.

Forslaget er basert på et siktemål om at fordelingen av overkurs mellom eierandelskapital og selveid kapital skal være rettferdig, enkel og kommuniserbar. I høringsnotatet heter det at forslaget tar utgangpunkt i motivene bak lovens bestemmelse om fordeling av overkurs mellom overkursfond og kompensasjonsfond. Det vises til at hovedhensikten med de nye lovreglene for sparebanker som ble fremmet i Ot. prp. nr. 75 (2008-2009) dels var å gjøre egenkapitalbeviset som kapitalinstrument mer konkurransedyktig.

Norges Bank støtter forskriftsutkastet. Forslaget innebærer at overkurs utover bokført verdi skal fordeles mellom eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen etter eierbrøken. Forskriften omtaler ikke situasjoner hvor tegningskursen er lavere enn bokført verdi. I slike tilfeller blir det ingen overkurs å fordele.  Norges Bank forstår det slik at det ikke vil oppstå noen verdiutvanning mellom de to eierklassene ved en emisjon med tegningskurs lavere enn bokført verdi da innbetalt kapital i sin helhet blir tilført eierandelskapitalen. Det vil heller ikke oppstå noen verdiutvanning mellom eksisterende og nye egenkapitalbeviseiere. Emisjonen kan foretas som en rettighetsemisjon mot eksisterende egenkapitalbeviseiere som tildeles tegningsretter som kreves for å delta i emisjonen. Eksisterende eiere blir kompensert for lav tegningskurs ved å bruke tegningsrettighetene ved deltakelse i emisjonen eller selge dem. 
 
Finansinstitusjoner som har behov for å reise egenkapital i markedet bør ha mulighet til å omdanne seg til aksjeselskap, jf. Norges Banks høringsuttalelse av 9. februar 2009 til NOU 2009:2 – kapital- og organisasjonsforhold i sparebanksektoren mv. Aksjeselskap utsteder allment kjente instrumenter til én eierklasse. Det er enkelt, transparent og fremmer finansiell stabilitet.

Med hilsen


Sindre Weme

Per Atle Aronsen

Publisert 1. oktober 2010 14:30