Norges Bank

Brev

Høring - NOU 2009:11 Kredittavtaler

Norges Banks brev til Justisdepartementet 26. august 2009.

Vi viser til Justisdepartementets brev av 26. mai 2009 vedlagt Kredittkjøpsutvalgets utredning NOU 2009: 11 Kredittavtaler. I utredningen legges det frem forslag til endring av reglene om kredittavtaler, blant annet for å gjennomføre Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF om forbrukerkreditt (forbrukerkredittdirektivet). 

Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsuttalelse i denne saken.

 

Med hilsen


Snorre Evjen

   Kari Olsen

Publisert 27. august 2009 08:05