Norges Bank

Brev

Høring - forslag til endringer i solvensmarginforskriften for skadeforsikringsselskaper

Norges Banks brev til Finansdepartementet 29. juli 2009.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 3. april 2009, der det bes om eventuelle merknader til Kredittilsynets forslag til endringer i solvensmarginforskriften for skadeforsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper av 19. mai 1995. Tilsynet foreslår at en prosentandel av avsetningene til naturskadefondet kan anses som solvensmarginkapital frem til Solvens II-regelverket er blitt gjennomført.

 Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsuttalelse i denne saken.                                                              


Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 30. juli 2009 11:41