Norges Bank

Brev

Høring - Styrking av regnskapstilsynets virkemidler

Norges Banks brev til Finansdepartementet 28. juli 2009.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 13. mai 2009 om styrking av regnskapstilsynets virkemidler.

For å kunne kontrollere avlagte regnskaper vil Kredittilsynet i noen tilfeller ha behov for tilleggsdokumentasjon fra utstederforetaket. Det er derfor ønskelig at Kredittilsynet gis hjemmel til å pålegge utstederforetaket å innhente slik dokumentasjon. Norges Bank støtter innføringen av det foreslåtte åttende leddet i § 15-7 i verdipapirhandelloven.

Delårsregnskaper er et viktig beslutningsgrunnlag for investorer, og det er viktig at informasjonen i delårsregnskapene er mest mulig korrekt. Kredittilsynet bør derfor få hjemmel til å pålegge utstederforetak å avlegge nye delårsregnskaper dersom informasjonen i et avgitt delårsregnskap er misvisende. Norges Bank støtter den foreslåtte endringen i verdipapirforskriften § 13-8.


Med hilsen

Sindre Weme

Bjørne Syversten

Publisert 29. juli 2009 13:00