Norges Bank

Brev

Høring – forskrift om beregning av kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper mv.

Norges Banks brev til Kredittilsynet 23. mars 2009

Kredittilsynet ber i brev av 12. februar 2009 om merknader til ovenstående høring.

Forsikringsselskapene er i forskrift pålagt å offentliggjøre kapitalavkastningsrente og gjennomsnittsrente etter angitte beregningsmetoder.  Det foreslås at forskriften tilpasses ny forsikringslov med oppdeling av porteføljen i flere delporteføljer, og at beregningsmetoder endres. Kravene foreslås, med enkelte modifikasjoner, å gjelde også for pensjonskasser.  

Norges Bank slutter seg til forslaget. Den nye forskriften vil innebære at avkastningen som rapporteres blir mer riktig og mer sammenlignbar mellom forvaltere.

Det legges opp til at institusjonene rapporterer realisert avkastning og verdijustert avkastning. Høringsinstansene bes om merknader til begrepsbruk. I høringsnotatet heter det at realisert avkastning også omfatter urealiserte gevinster på investeringseiendommer. Det påpekes at det alternative begrepet bokført avkastning er misvisende fordi de fleste eiendeler føres til virkelig verdi. Norges Bank synes bokført avkastning er mindre misvisende enn realisert avkastning. 

I høringsnotatet fremgår det at de fleste livsforsikringsselskaper også gir opplysninger om verdijustert avkastning inklusive ikke regnskapsførte verdiendringer i holde til forfall porteføljen. Dette betyr at avkastningen måles mer konsekvent etter virkelig verdi. Det gjør det lettere å sammenligne med andre forvaltere, uavhengig av hvilke eiendeler den enkelte institusjon har valgt å klassifisere som holde til forfall.  Norges Bank mener institusjonene bør pålegges å rapportere også et slikt tredje avkastningsmål.  

Norges Bank har for øvrig ingen merknader til de foreslåtte endringene.

 

Med hilsen

 

Sindre Weme   

Unni Larsen

Publisert 24. mars 2009 13:10