Norges Bank

Brev

Høring – utkast til forskrift til lov om foretakspensjon

Norges Banks brev til Finansdepartementet 16. november 2009.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 21.august 2009 vedlagt høringsnotat om utkast til utfyllende bestemmelser om fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

Med hilsen

Snorre Evjen

Kari Olsen

Publisert 18. november 2009 08:42