Norges Bank

Brev

Høring – utredning om endringer i tilsynet med norske markedsplasser som følge av nytt EU-regelverk

Norges Banks brev til Finansdepartementet 13. februar 2009.

Vi viser til departementets brev av 5. desember 2008, der det bes om eventuelle merknader til Kredittilsynets utredning om behovet for endringer i tilsyns- og kontrolloppgaver knyttet til adferds- og rapporteringsregelverket i verdipapirmarkedet blant annet som følge av nytt EU-regelverk. Utredningen inneholder forslag til ny arbeidsdeling mellom Kredittilsynet og Oslo Børs. I henhold til EØS-forpliktelsene (prospektdirektiv 2003/71/EF) må prospektkontrollen overføres fra Oslo Børs til Kredittilsynet innen utgangen av 2010 (1) . Videre foreslås det endringer knyttet til kontroll og oppfølging av reglene om løpende informasjonsplikt. Det foreslås at Oslo Børs fortsatt skal utføre den mer operative delen av oppfølging av reglene og ha en såkalt ”korrigerende funksjon”. Samtidig foreslås det at Kredittilsynet skal overta sanksjonering av brudd på bestemmelsene og således ha en ”sanksjonerende funksjon”.

Norges Bank støtter Kredittilsynets forslag til lov- og forskriftsendringer om blant annet overføring av prospektkontrollen til Kredittilsynet. I utredningen pekes det på at det kan være synergieffekter mellom den regnskapskontrollen Kredittilsynet utfører i dag og prospektkontrollen. Norges Bank ser det derfor som positivt at overføringen også kan gi effektiviseringsgevinster. Vi har for øvrig ingen nærmere merknader til forslaget.

 
Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen

Fotnote 

1) I Finansdepartementets høringsbrev ser det ut til at fristen feilaktig er oppgitt til utgangen av 2011.

Publisert 16. februar 2009 12:12