Norges Bank

Brev

Høring – forslag til tiltak for å bedre konkurransen i markedet for fripoliser og pensjonskapitalbevis

Norges Banks brev til Finansdepartementet 31. oktober 2008

Vi viser til departementets brev av 1. juli 2008.  

Norges Bank støtter generelt tiltak som kan bidra til å fremme konkurransen i markedet for fripoliser og pensjonskapitalbevis. 

Finansdepartementet ber om synspunkter på om retten til å kreve flyttegebyr for individuelle kontrakter, herunder fripoliser og pensjonskapitalbevis, bør oppheves, for på denne måten å legge bedre til rette for flytting og økt konkurranse. Etter Norges Banks syn er det rimelig at administrative kostnader for avgivende selskap dekkes av forsikringstakeren som flytter sin avtale, og ikke av gjenværende kundemasse. At fripoliser og pensjonskapitalbevis skiller seg fra individuelle pensjonsordninger ved at avgivende pensjonsleverandør er valgt av arbeidsgiverforetaket, bør ikke vektlegges.  I høringsnotatet pekes det på at de faktiske kostnadene knyttet til flyttingen trolig overstiger det maksimale flyttegebyret på 200 kroner. Det tilsier at retten til å kreve flyttegebyr ikke bør oppheves.

Med hilsen

Sindre Weme

Per Atle Aronsen

Publisert 31. oktober 2008 15:30