Norges Bank

Brev

Høring – Endringer i regnskapsloven – IFRS-plikt for børsnoterte foretak som ikke utarbeider konsernregnskap

Norges Banks brev av 17. januar 2008 til Finansdepartementet

Vi viser til Deres brev om ovennevnte av 20. desember 2007.

Norges Bank støtter Kredittilsynets forslag til endring i regnskapsloven § 3-9 tredje ledd nytt annet punktum.

Forslaget innebærer at alle utstedere av egenkapital- og renteinstrumenter notert på et regulert marked i EØS vil bli pålagt å avlegge både konsernregnskap og selskapsregnskap etter de internasjonale regnskapsreglene (IFRS). Dette vil bedre sammenlignbarheten av norske børsnoterte selskapers regnskaper, både nasjonalt og i forhold til utenlandske selskaper som fører regnskapet etter IFRS.                                                            


Med hilsen

Sindre Weme

Bjørne Syversten

Publisert 21. januar 2008 13:00